Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 1 : Έγγραφα

1.   Τυπώνονται και διανέμονται τα εξής έγγραφα:

α)   ο λογαριασμός διαχείρισης, η δημοσιονομική ανάλυση και ο ισολογισμός που έχει υποβάλει η Επιτροπή,

β)   η ετήσια έκθεση και οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

γ)   η δήλωση με την οποία βεβαιούται η ακρίβεια των λογαριασμών, καθώς και η νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, στην οποία προβαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ)   η σύσταση του Συμβουλίου.

2.   Τα έγγραφα αυτά παραπέμπονται στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή έχει το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει.

3.   Ο Πρόεδρος καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας οι επιτροπές που επιθυμούν να εκδώσουν γνωμοδότηση οφείλουν να την κοινοποιήσουν στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Άρθρο 2 : Εξέταση της έκθεσης

1.   Το Κοινοβούλιο εξετάζει έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή έως τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται της έγκρισης της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός.

2.   Εφαρμόζονται τα σχετικά με τις τροπολογίες και την ψηφοφορία άρθρα του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παράρτημα αυτό.

Άρθρο 3 : Περιεχόμενο της έκθεσης

1.   Η έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής περί απαλλαγής περιλαμβάνει:

α)   πρόταση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής ή την αναβολή της λήψης απόφασης περί απαλλαγής (ψηφοφορία την περίοδο συνόδου του Απριλίου) ή πρόταση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη απαλλαγής (ψηφοφορία την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου)·

β)   πρόταση απόφασης που κλείνει τους λογαριασμούς σε ό,τι αφορά το σύνολο των εσόδων και δαπανών, καθώς και το ενεργητικό και το παθητικό της Ένωσης·

γ)   πρόταση ψηφίσματος που περιέχει παρατηρήσεις που συνοδεύουν την προτεινόμενη κατά το στοιχείο α) απόφαση απαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εκ μέρους της Επιτροπής για το εν λόγω οικονομικό έτος, και παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών για το μέλλον·

δ)   συνημμένη κατάσταση των ληφθέντων από την Επιτροπή εγγράφων και των αιτηθέντων από την Επιτροπή αλλά μη ληφθέντων εγγράφων·

ε)   τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερομένων επιτροπών.

2.   Αν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτείνει την αναβολή της λήψης απόφασης περί απαλλαγής, στη σχετική πρόταση ψηφίσματος σημειώνονται μεταξύ άλλων:

α)   οι λόγοι της αναβολής·

β)   τα περαιτέρω μέτρα που αναμένονται από την Επιτροπή, καθώς και η σχετική προθεσμία·

γ)   τα έγγραφα των οποίων η υποβολή είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να λάβει απόφαση έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Άρθρο 4 : Εξέταση και ψηφοφορίες στο Κοινοβούλιο

1.   Κάθε έκθεση της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής περί απαλλαγής εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου που ακολουθεί την κατάθεσή της.

2.   Τροπολογίες επιτρέπονται μόνο στην πρόταση ψηφίσματος που υποβάλλεται κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

3.   Η ψηφοφορία επί των προτάσεων απόφασης περί απαλλαγής και της πρότασης ψηφίσματος, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά το άρθρο 5, γίνεται με τη σειρά που προβλέπει το άρθρο 3.

4.   Το Κοινοβούλιο αποφασίζει επί των προτάσεων απόφασης με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σύμφωνα με το άρθρο 231 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5 : Παραλλαγές της διαδικασίας

1.   Ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Απριλίου

Κατά την πρώτη φάση, η περί απαλλαγής έκθεση προτείνει είτε τη χορήγηση απαλλαγής είτε την αναβολή της.

α) Εάν η πρόταση για τη χορήγηση απαλλαγής εξασφαλίσει πλειοψηφία, χορηγείται απαλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης κλείσιμο των λογαριασμών.

Εάν η πρόταση για τη χορήγηση απαλλαγής δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, η απαλλαγή θεωρείται ότι αναβάλλεται, η δε αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καταθέτει εντός εξαμήνου νέα έκθεση, με νέα πρόταση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης απαλλαγής.

β) Εάν η πρόταση για αναβολή της χορήγησης απαλλαγής εγκριθεί, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή καταθέτει εντός εξαμήνου νέα έκθεση με νέα πρόταση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή αναβάλλεται επίσης το κλείσιμο των λογαριασμών, που προτείνεται εκ νέου με τη νέα έκθεση.

Εάν η πρόταση για αναβολή της χορήγησης απαλλαγής δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία, θεωρείται ότι χορηγείται απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση σημαίνει επίσης κλείσιμο των λογαριασμών. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί εν τούτοις να τεθεί σε ψηφοφορία.

2.   Ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Οκτωβρίου

Κατά τη δεύτερη φάση, η περί απαλλαγής έκθεση προτείνει είτε τη χορήγηση είτε την άρνηση χορήγησης απαλλαγής.

α) Εάν η πρόταση για τη χορήγηση απαλλαγής εξασφαλίσει πλειοψηφία, χορηγείται απαλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης κλείσιμο των λογαριασμών.

Εάν η πρόταση για τη χορήγηση απαλλαγής δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία, δεν χορηγείται απαλλαγή. Επίσημη πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών του συγκεκριμένου έτους υποβάλλεται σε επόμενη περίοδο συνόδου, κατά την οποία καλείται επίσης η Επιτροπή να προβεί σε δήλωση.

β) Εάν η πρόταση για άρνηση χορήγησης απαλλαγής εξασφαλίσει πλειοψηφία, επίσημη πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών του συγκεκριμένου έτους υποβάλλεται σε επόμενη περίοδο συνόδου, κατά την οποία η Επιτροπή καλείται να προβεί σε δήλωση

Εάν η πρόταση για άρνηση χορήγησης απαλλαγής δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία, θεωρείται ότι χορηγείται απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση σημαίνει επίσης κλείσιμο των λογαριασμών. Η πρόταση ψηφίσματος μπορεί εν τούτοις να τεθεί σε ψηφοφορία

3.   Εάν η πρόταση ψηφίσματος ή η πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών περιέχουν διατάξεις που αντιβαίνουν στην περί απαλλαγής ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, να αναβάλει τη συγκεκριμένη ψηφοφορία και να ορίσει νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών.

Άρθρο 6 : Εκτέλεση των αποφάσεων απαλλαγής

1.   Ο Πρόεδρος διαβιβάζει κάθε απόφαση ή ψήφισμα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3, στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σειρά «Νομοθεσία».

2.   Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής και τις άλλες παρατηρήσεις που περιέχονται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών.

3.   Ο Πρόεδρος, ενεργώντας εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, και μετά από έκθεση της αρμόδιας σε θέματα ελέγχου του προϋπολογισμού επιτροπής, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά του οικείου θεσμικού οργάνου ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 265 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής ή τα άλλα ψηφίσματα σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου