Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IV PRIEDAS : PROCEDŪRA, TAIKYTINA SPRENDIMŲ DĖL BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO SVARSTYMUI IR PRIĖMIMUI

1 straipsnis : Dokumentai

1.   Atspausdinami ir išdalijami šie dokumentai:

a)   Komisijos pateiktos pajamų ir išlaidų ataskaitos, finansinė analizė bei finansinis balansas;

b)   Audito Rūmų metinė ataskaita ir specialiosios ataskaitos kartu su institucijų atsakymais;

c)   Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktas patikinimo pareiškimas dėl sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo;

d)   Tarybos rekomendacija.

2.   Šie dokumentai perduodami atsakingam komitetui. Visi suinteresuoti komitetai gali pareikšti savo nuomonę.

3.   Parlamento pirmininkas nustato terminą, per kurį komitetai, norintys pareikšti savo nuomonę, turi ją pateikti atsakingam komitetui.

2 straipsnis : Pranešimo svarstymas

1.   Parlamentas svarsto atsakingo komiteto pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 30 d. po Audito Rūmų metinės ataskaitos patvirtinimo, kaip to reikalauja Finansinis reglamentas.

2.   Taikomi su pakeitimais ir balsavimu susiję Parlamento darbo tvarkos taisyklių straipsniai, nebent šiame priede nurodyta kitaip.

3 straipsnis : Pranešimo turinys

1.   Atsakingo komiteto pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo sudaro:

a)   pasiūlymas dėl sprendimo patvirtinti biudžeto įvykdymą arba atidėti sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą (balsavimas balandžio mėnesinės sesijos metu) arba pasiūlymas dėl sprendimo patvirtinti arba nepatvirtinti biudžeto įvykdymo (balsavimas spalio mėnesinės sesijos metu);

b)   pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti visų Bendrijos pajamų, išlaidų, turto ir įsiskolinimų sąskaitas;

c)   pasiūlymas dėl rezoliucijos, kuriame išdėstytos a punkte kartu su minėtu pasiūlymu dėl sprendimo pateikiamos pastabos, įskaitant Komisijos biudžeto valdymo per paskutinius finansinius metus įvertinimą bei pastabas dėl išlaidų vykdymo ateityje;

d)   pridedamas iš Komisijos gautų dokumentų sąrašas bei prašytų, tačiau negautų dokumentų sąrašas;

e)   suinteresuotų komitetų nuomonės.

2.   Jei atsakingas komitetas pasiūlo atidėti sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą, atitinkamame pasiūlyme dėl rezoliucijos inter alia turi būti:

a)   atidėjimo priežastys;

b)   tolesni veiksmai, kurių tikimasi iš Komisijos, bei jų terminai;

c)   dokumentai, kurie reikalingi Parlamentui priimti deramą sprendimą.

4 straipsnis : Svarstymas ir balsavimas Parlamente

1.   Bet koks atsakingo komiteto pranešimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo įrašomas į pirmos po jo pateikimo mėnesinės sesijos darbotvarkę.

2.   Pakeitimai priimami tik pasiūlymui dėl rezoliucijos, pateiktam pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą.

3.   Jei kitaip nenurodyta 5 straipsnyje, dėl pasiūlymų dėl sprendimų ir pasiūlymo dėl rezoliucijos balsuojama pagal 3 straipsnyje nurodytą eiliškumą.

4.   Parlamentas priima sprendimą balsavusių narių dauguma, kaip tai numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 231 straipsnyje.

5 straipsnis : Procedūros variantai

1.   Balsavimas balandžio mėnesinės sesijos metu

Pirmuoju etapu, pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo siūloma patvirtinti, kad biudžetas yra įvykdytas, arba atidėti sprendimo dėl šio patvirtinimo priėmimą.

a) Jei dauguma pritaria pasiūlymui patvirtinti, kad biudžetas yra įvykdytas, patvirtinimas suteikiamas. Remiantis šiuo sprendimu, uždaromos sąskaitos.

Jei pasiūlymas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo nesulaukia daugumos pritarimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimas laikomas atidėtu, ir atsakingas komitetas per šešis mėnesius parengia naują pranešimą, kuriame pateikia naują pasiūlymą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo arba nepatvirtinimo.

b) Jei pasiūlymas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą priimamas, atsakingas komitetas per šešis mėnesius parengia naują pranešimą, kuriame pateikia naują pasiūlymą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo arba nepatvirtinimo. Tokiu atveju, sąskaitų uždarymas taip pat atidedamas ir iš naujo pasiūlomas naujame pranešime.

Jei pasiūlymas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą nesulaukia daugumos pritarimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimas laikomas suteiktu. Tokiu atveju, remiantis šiuo sprendimu, uždaromos sąskaitos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos vis dar gali būti pateiktas balsavimui.

2.   Balsavimas spalio mėnesinės sesijos metu

Antruoju etapu, pranešime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo siūloma patvirtinti biudžeto įvykdymą arba jo nepatvirtinti.

a) Jei dauguma pritaria pasiūlymui patvirtinti biudžeto įvykdymą, patvirtinimas suteikiamas. Remiantis šiuo sprendimu, uždaromos sąskaitos.

Jei pasiūlymas patvirtinti biudžeto įvykdymą nesulaukia daugumos pritarimo, biudžeto įvykdymas laikomas nepatvirtintu. Oficialus pasiūlymas uždaryti atitinkamų finansinių metų sąskaitas pateikiamas per kitą mėnesinę sesiją, į kurią Komisija kviečiama padaryti pareiškimą.

b) Jei dauguma pritaria pasiūlymui nepatvirtinti biudžeto įvykdymo, oficialus pasiūlymas uždaryti atitinkamų finansinių metų sąskaitas pateikiamas per kitą mėnesinę sesiją, į kurią Komisija kviečiama padaryti pareiškimą.

Jei pasiūlymas nepatvirtinti biudžeto įvykdymo nesulaukia daugumos pritarimo, biudžeto įvykdymo patvirtinimas laikomas suteiktu. Tokiu atveju, remiantis šiuo sprendimu, uždaromos sąskaitos. Pasiūlymas dėl rezoliucijos vis dar gali būti pateiktas balsuoti.

3.   Jei pasiūlyme dėl rezoliucijos arba pasiūlyme dėl sąskaitų uždarymo yra nuostatų, prieštaraujančių Parlamento balsavimui dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, Parlamento pirmininkas, pasitaręs su atsakingo komiteto pirmininku, gali atidėti tą balsavimą ir nustatyti naują terminą pakeitimų pateikimui.

6 straipsnis : Sprendimų dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo įgyvendinimas

1.   Parlamento pirmininkas perduoda Komisijai bei visoms kitoms institucijoms Parlamento sprendimą ir visas rezoliucijas, priimtus remiantis 3 straipsniu, ir pasirūpina jų paskelbimu Europos Sąjungos oficialiojo leidinio serijoje, kurioje skelbiami teisėkūros aktai.

2.   Atsakingas komitetas ne rečiau kaip vieną kartą per metus praneša Parlamentui apie institucijų veiksmus, kurių jos imasi atsižvelgdamos į pastabas, lydinčias sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir kitas pastabas, išdėstytas Parlamento rezoliucijose dėl išlaidų vykdymo.

3.   Remdamasis už biudžeto kontrolę atsakingo komiteto pranešimu ir veikdamas Parlamento vardu, Parlamento pirmininkas gali kreiptis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 265 straipsnį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su ieškiniu atitinkamai institucijai dėl įsipareigojimų, kylančių iš pastabų, lydinčių sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo arba kitas rezoliucijas dėl biudžeto išlaidų vykdymo, nevykdymo.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika