Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK V : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)

I.   Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja ma uprawnienia w zakresie wspierania, realizacji i monitorowania polityki zagranicznej Unii w odniesieniu do:

1.   wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw bezpieczeństwa i obrony;

2.   stosunków z innymi instytucjami i organami Unii, z ONZ oraz z innymi organizacjami międzynarodowymi i zgromadzeniami międzyparlamentarnymi w sprawach z zakresu jej kompetencji;

3.   nadzoru nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych;

4.   wzmocnienia stosunków politycznych z krajami trzecimi poprzez kompleksowe programy współpracy i pomocy lub poprzez porozumienia międzynarodowe, takie jak porozumienia stowarzyszeniowe i umowy o partnerstwie;

5.   otwierania, monitorowania oraz finalizowania negocjacji dotyczących przystąpienia państw europejskich do Unii;

6.   całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, Instrumentu na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju oraz Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi, a także polityki w tym zakresie;

7.   monitorowania i dalszego działania między innymi w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności w odniesieniu do rocznych sprawozdań z postępów w dziedzinie EPS;

8.   kwestii dotyczących demokracji, praworządności, praw człowieka, w tym praw mniejszości, w krajach trzecich oraz zasad prawa międzynarodowego. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka, aby zapewnić spójność wszystkich strategii polityki zagranicznej Unii z unijną polityką praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów właściwych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów;

9.   udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.

Komisja ta zapewnia polityczny nadzór i koordynację prac wspólnych komisji parlamentarnych i parlamentarnych komisji do spraw współpracy, jak też delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.

II.   Komisja Rozwoju

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   wspierania, realizacji i monitorowania polityki rozwoju i współpracy Unii, a zwłaszcza:

a)   dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej;
b)   pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa;
c)   monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii;
d)   promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
e)   realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;

2.   całego ustawodawstwa, planowania i kontroli działań prowadzonych w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI), Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) – w ścisłej współpracy z parlamentami narodowymi – i Instrumentu Pomocy Humanitarnej (IPH), a także wszystkich kwestii związanych z pomocą humanitarną w krajach rozwijających się oraz polityki w tym zakresie;

3.   kwestii związanych z umową o partnerstwie AKP-UE i stosunków z właściwymi organami;

4.   kwestii związanych z krajami i terytoriami zamorskimi;

5.   udziału Parlamentu w misjach obserwacji wyborów, w razie potrzeby we współpracy z innymi właściwymi komisjami i delegacjami.

Komisja koordynuje pracę delegacji międzyparlamentarnych i delegacji ad hoc objętych zakresem jej kompetencji.

III.   Komisja Handlu Międzynarodowego

Komisja ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:

1.   stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi;

2.   wspólnej taryfy zewnętrznej i ułatwień handlowych, a także zewnętrznych aspektów przepisów celnych i zarządzania;

3.   nawiązywania, monitorowania, zawierania i dalszego działania w zakresie dwustronnych i wielostronnych porozumień regulujących stosunki gospodarcze, handlowe i inwestycyjne z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi;

4.   środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego;

5.   stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi i forami międzynarodowymi dotyczących kwestii związanych z handlem oraz z organizacjami wspierającymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią;

6.   stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.

Komisja pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.

IV.   Komisja Budżetowa

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   wieloletnich ram finansowych dochodów i wydatków Unii oraz systemu środków własnych Unii;

2.   prerogatyw budżetowych Parlamentu, a mianowicie budżetu Unii, jak również negocjowania i wdrażania porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie;

3.   preliminarzy Parlamentu, zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie;

4.   budżetu organów zdecentralizowanych;

5.   działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która nie jest częściąeuropejskiego zarządzania gospodarczego;

6.   włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, z zastrzeżeniem uprawnień komisji właściwej w zakresie umowy o partnerstwie AKP-UE;

7.   skutków finansowych oraz zgodności wszystkich aktów prawnych Unii z wieloletnimi Ramami Finansowymi, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych komisji;

8.   śledzenia i oceny wykonania bieżącego budżetu niezależnie od postanowień art. 92a ust. 1, przenoszenia środków finansowych, procedur dotyczących schematów organizacyjnych, środków administracyjnych oraz opinii w sprawach związanych z przedsięwzięciami budowlanymi o znaczących skutkach finansowych;

9.   rozporządzenia finansowego, z wyłączeniem kwestii dotyczących wykonywania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.

V.   Komisja Kontroli Budżetowej

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji bądź je wdrażających;

2.   zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;

3.   kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

4.   monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię wdrażania polityk Unii, z udziałem – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej –wyspecjalizowanych komisji i we współpracy – na wniosek Komisji Kontroli Budżetowej – z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;

5.   stosunków z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), badania nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu Unii, działań w zakresie prewencji i ścigania, ścisłej ochrony interesów finansowych Unii oraz odnośnych działań Prokuratora Europejskiego w tej dziedzinie;

6.   stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;

7.   rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.

VI.   Komisja Gospodarcza i Monetarna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo- Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z właściwymi instytucjami i organizacjami);

2.   swobodnego przepływu kapitału i płatności (płatności transgraniczne, jednolity obszar płatniczy, bilansowanie płatności, polityka przepływu kapitału oraz udzielania i zaciągania pożyczek, kontrola przepływu kapitału pochodzącego z krajów trzecich, środki stymulujące eksport kapitału unijnego);

3.   międzynarodowego systemu walutowego i finansowego (w tym także stosunków z instytucjami i organizacjami finansowymi i walutowymi);

4.   uregulowań w zakresie konkurencji oraz pomocy państwowej i publicznej;

5.   przepisów podatkowych;

6.   wydawania przepisów i nadzorowania usług, instytucji i rynków finansowych, w tym także sprawozdawczości finansowej, audytu, zasad rachunkowości, ładu korporacyjnego i innych zagadnień prawa spółek dotyczących usług finansowych;

7.   odnośnej działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako części europejskiego zarządzania gospodarczego w strefie euro.

VII.   Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki zatrudnienia i wszelkich aspektów polityki społecznej, w tym również warunków pracy, ubezpieczeń społecznych, integracji społecznej i ochrony socjalnej;

2.   praw pracowniczych;

3.   środków mających na celu ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

4.   Europejskiego Funduszu Społecznego;

5.   polityki szkoleń zawodowych, w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6.   swobodnego przepływu pracowników i emerytów;

7.   dialogu społecznego;

8.   wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy, z wyjątkiem dyskryminacji ze względu na płeć;

9.   stosunków z:

–   Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop),
–   Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy,
–   Europejską Fundacją ds. Kształcenia,
–   Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

oraz stosunków z innymi właściwymi organami Unii i organizacjami międzynarodowymi.

VIII.   Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:

a)   zmiany klimatu;
b)   zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu i ochrony bioróżnorodności;
c)   trwałego rozwoju;
d)   działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska;
e)   naprawiania szkód powstałych w środowisku;
f)   obrony cywilnej;
g)   Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska;
h)   Europejskiej Agencji Chemikaliów;

2.   zdrowia publicznego, a w szczególności:

a)   programów i działań szczególnych w dziedzinie zdrowia publicznego;
b)   produktów farmaceutycznych i kosmetycznych;
c)   związanych ze zdrowiem aspektów bioterroryzmu;
d)   Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób;

3.   kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności, w szczególności:

a)   znakowania i bezpieczeństwa produktów spożywczych;
b)   przepisów weterynaryjnych dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami; kontroli produktów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego;
c)   Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiego Urzędu ds. Żywności i Weterynarii.

IX.   Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw;

2.   polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;

3.   europejskiej polityki kosmicznej;

4.   działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;

5.   środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:

a)   bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
b)   wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;,
c)   wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;

6.   traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;

7.   społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

X.   Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   koordynacji na szczeblu Unii krajowych systemów ustawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w zakresie unii celnej, a zwłaszcza:

a)   swobodnego przepływu towarów, w tym harmonizacji standardów technicznych;
b)   swobody przedsiębiorczości;
c)   swobody świadczenia usług, z wyjątkiem sektora finansowego i pocztowego;

2.   funkcjonowania jednolitego rynku, w tym środków mających na celu identyfikowanie i usuwanie potencjalnych barier we wdrażaniu jednolitego rynku, w tym jednolitego rynku cyfrowego;

3.   wspierania i ochrony interesów gospodarczych konsumentów, z wyjątkiem obszarów zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności;

4.   polityki i ustawodawstwa dotyczących wprowadzania w życie zasad jednolitego rynku i egzekwowania praw konsumentów.

XI.   Komisja Transportu i Turystyki

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego, a zwłaszcza:

a)   wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej;
b)   tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu;
c)   świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu;
d)   bezpieczeństwa transportu;
e)   stosunków z międzynarodowymi organami i organizacjami do spraw transportu;
f)   Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Europejskiej Agencji Kolejowej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i wspólnego przedsięwzięcia SESAR;

2.   usług pocztowych;

3.   turystyki.

XII.   Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   prowadzenia i rozwoju unijnej polityki rozwoju regionalnego i spójności, ustanowionej w Traktatach;

2.   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;

3.   oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;

4.   koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;

5.   miejskiego wymiaru polityki spójności;

6.   regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;

7.   stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.

XIII.   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rolnej;

2.   rozwoju wsi, w tym działań w ramach odpowiednich instrumentów finansowych;

3.   ustawodawstwa w zakresie:

a)   zagadnień weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz pasz zwierzęcych, o ile środki takie nie mają na celu ochrony zdrowia ludzkiego przed zagrożeniami;
b)   hodowli i dobrostanu zwierząt;

4.   poprawy jakości produktów rolnych;

5.   zaopatrzenia w surowce rolnicze;

6.   Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin;

7.   leśnictwa i agroleśnictwa.

XIV.   Komisja Rybołówstwa

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;

2.   zachowania zasobów rybnych, zarządzania rybołówstwem i flotami eksploatującymi takie zasoby oraz badań morskich i badań stosowanych w dziedzinie rybołówstwa;

3.   wspólnej organizacji rynku produktów rybnych i akwakultury oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu;

4.   polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w tym instrumentów finansowych i funduszy orientacji w dziedzinie rybołówstwa służących wsparciu tych sektorów;

5.   zintegrowanej polityki morskiej w odniesieniu do działalności połowowej;

6.   umów o partnerstwie dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, regionalnych organizacji rybołówstwa i wykonywania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rybołówstwa.

XV.   Komisja Kultury i Edukacji

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   aspektów kulturalnych Unii Europejskiej, a zwłaszcza:

a)   pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury;
b)   ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej;
c)   zachowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej;

2.   polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego;

3.   polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego;

4.   polityki dotyczącej młodzieży;

5.   rozwoju polityki w zakresie sportu, wypoczynku i rozrywki;

6.   polityki informacyjnej i środków przekazu;

7.   współpracy z krajami trzecimi w obszarze kultury i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

XVI.   Komisja Prawna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   wykładni, stosowania i monitorowania prawa Unii i zgodności aktów unijnych z prawem pierwotnym, a w szczególności wyboru podstawy prawnej oraz przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

2.   wykładni oraz stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono Unii Europejskiej;

3.   lepszego stanowienia prawa i uproszczenia prawa Unii;

4.   ochrony prawnej praw i prerogatyw Parlamentu, w tym także udziału Parlamentu wpostępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5.   aktów Unii mających wpływ na porządek prawny państw członkowskich, w następujących dziedzinach:

a)   prawa cywilnego i handlowego;
b)   prawa spółek;
c)   prawa własności intelektualnej;
d)   prawa procesowego;

6.   środków dotyczących współpracy sądowej i administracyjnej w sprawach cywilnych;

7.   odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i sankcji za przestępstwa przeciw środowisku;

8.   kwestii etycznych związanych z nowymi technologiami, przy zastosowaniu procedury zaangażowanych komisji z udziałem właściwych komisji;

9.   Statutu posła do Parlamentu Europejskiego i regulaminu pracowniczego Unii Europejskiej;

10.   przywilejów i immunitetów, jak również weryfikacji mandatów poselskich;

11.   organizacji i statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

12.   Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

XVII.   Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

2.   środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;

3.   ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;

4.   utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a w szczególności:

a)   środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji;
b)   środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami;
c)   środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, w tym terroryzmu, oraz materialnych i proceduralnych środków dotyczących rozwoju bardziej spójnego podejścia Unii do prawa karnego;

5.   Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Prokuratury Europejskiej i innych organów i agencji działających w tym obszarze;

6.   stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.

XVIII.   Komisja Spraw Konstytucyjnych

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   instytucjonalnych aspektów procesu integracji europejskiej, zwłaszcza przygotowania, wszczynania i przebiegu procedur związanych ze zwykłą i uproszczoną rewizją traktatu;

2.   stosowania traktatów i oceny ich funkcjonowania;

3.   konsekwencji dla instytucji wynikających z negocjacji w sprawie rozszerzenia lub wystąpienia z Unii;

4.   stosunków międzyinstytucjonalnych, w tym także analizy porozumień międzyinstytucjonalnych, o których mowa w art. 140 ust. 2 Regulaminu, w celu ich zatwierdzenia przez Parlament;

5.   jednolitej procedury wyborczej;

6.   partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, z zastrzeżeniem kompetencji Prezydium;

7.   stwierdzania poważnego i stałego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich;

8.   wykładni i stosowania Regulaminu oraz propozycji zmian.

XIX.   Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   definiowania, wspierania i ochrony praw kobiet w Unii oraz unijnych środków w tym zakresie;

2.   wspierania praw kobiet w krajach trzecich;

3.   polityki równych szans, w tym wspierania równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;

4.   likwidacji wszelkich form przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;

5.   realizacji i dalszego włączania zasady równości szans we wszystkie dziedziny polityki;

6.   nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;

7.   zwiększania wiedzy o prawach kobiet;

XX.   Komisja Petycji

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   petycji;

2.   organizacji wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich zgodnie z art. 211;

3.   stosunków z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności