Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI  :  ОДОБРЯВАНЕ НА КОМИСИЯТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ, ПОЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛУШВАНИЯТА

Част I    – Одобряване от Парламента на цялата колегия на Комисията

Член 1 : Критерии за оценка

1.   Парламентът оценява кандидатите за членове на Комисията въз основа на общата им компетентност, европейска ангажираност и лична независимост. Парламентът оценява познанията в областта на съответния им портфейл и уменията им за общуване.

2.   Парламентът обръща особено внимание на балансираното представяне на половете. Той може да изрази становище относно разпределението на отговорностите по портфейли от страна на новоизбрания председател на Комисията.

3.   Парламентът може да поиска всякаква информация, която му е необходима да вземе решение относно пригодността на кандидатите за членове на Комисията. Парламентът очаква пълно разкриване на информация, свързана с техните финансови интереси. Декларациите за финансови интереси на кандидатите за членове на Комисията се предават за проверка на комисията, компетентна по правните въпроси.

Член 2 : Разглеждане на декларацията за финансови интереси

1.   Комисията, компетентна по правните въпроси, разглежда декларацията за финансови интереси и преценява дали съдържанието на декларацията на даден кандидат за член на Комисията е точно и пълно и дали е възможно да е налице конфликт на интереси.

2.   Потвърждаването от страна на комисията, компетентна по правните въпроси, на липсата на какъвто и да било конфликт на интереси представлява важна предпоставка за провеждането на изслушването откомисията, компетентна по въпроса. При липса на такова потвърждение процедурата по назначаване на кандидата за член на Комисията се прекъсва и се следва процедурата, предвидена в параграф 3, буква в).

3.   При проверката на декларациите за финансови интереси комисията, компетентна по правните въпроси, прилага следните насоки:

а)   ако при проверката на декларацията за финансови интереси комисията, компетентна по правни въпроси счете, че въз основа на представените документи декларацията за финансови интереси е достоверна, пълна и не съдържа информация, указваща наличието на действителен или потенциален конфликт на интереси във връзка с портфейла на кандидата за член на Комисията, нейният председател изпраща писмо за потвърждение за липса на конфликт на интереси до комисиите, отговарящи за изслушването, или на съответните комисии в случай на процедура по време на мандата на член на Комисията;

б)   ако комисията, компетентна по правни въпроси счете, че декларацията за интереси на кандидата за член на Комисията съдържа непълна или противоречива информация или че са необходими допълнителни сведения, съгласно Правилника за дейността и Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия тя изисква от кандидата за член на Комисията да представи своевременно допълнителна информация, която тя разглежда и анализира подробно, преди да вземе своето решение; комисията, компетентна по правните въпроси, може да реши, по целесъобразност, да покани кандидата за член на Комисията да участва в разискване;

в)   ако комисията, компетентна по правни въпроси установи конфликт на интереси въз основа на декларацията за финансови интереси или на допълнителната информация, предоставена от кандидата за член на Комисията, тя изготвя препоръки, насочени към разрешаване на конфликта на интереси; тези препоръки могат да включват отказ от въпросните финансови интереси или промяна от страна на председателя на Комисията на портфейла на кандидата за член на Комисията; при по-сериозни случаи, в които не се намери решение на конфликта на интереси, в краен случай комисията, компетентнa по правните въпроси, може да достигне до заключението, че кандидатът за член на Комисията не е в състояние да изпълнява функциите си съгласно Договорите и Кодекса за поведение; съответно председателят на Парламента отправя въпрос към председателя на Комисията относно следващите стъпки, които той възнамерява да предприеме.

Член 3 : Изслушвания

1.   Всеки кандидат за член на Комисията се кани пред съответната комисия или комисии за едно изслушване.

2.   Изслушванията се организират от Председателския съвет по препоръка на Съвета на председателите на комисии. Председателят и координаторите на всяка комисия отговарят за определянето на подробните условия. Могат да бъдат определяни докладчици.

3.   Когато портфейлите са смесени, се вземат съответни мерки за асоцииране на компетентните комисии. Възможни са три случая:

а)   ако портфейлът на кандидата за член на Комисията попада в областта на компетентност само на една парламентарна комисия, кандидатът за член на Комисията се изслушва единствено от тази комисия (компетентна комисия);

б)   ако портфейлът на кандидата за член на Комисията попада в почти еднаква степен в областта на компетентност на повече от една парламентарна комисия, кандидатът за член на Комисията се изслушва съвместно от тези комисии (съвместни комисии); и

в)   ако портфейлът на кандидата за член на Комисията попада предимно в областта на компетентност на една парламентарна комисия и само в малка степен в областта на компетентност на най-малко една друга парламентарна комисия, кандидатът за член на Комисията се изслушва от основната компетентна комисия с асоцииране на другата комисия или комисии (асоциирани комисии).

4.   Редът и условията за провеждане на изслушването са предмет на изчерпателни консултации с новоизбрания председател на Комисията.

5.   Парламентарните комисии внасят въпроси с искане за писмен отговор до кандидатите за членове на Комисията в подходящ срок преди изслушванията. Към всеки кандидат за член на Комисията се отправят два общи въпроса, изготвени от Съвета на председателите на комисии, първият от които във връзка с общата им компетентност, европейска ангажираност и лична независимост, а вторият – във връзка с управлението на портфейла и сътрудничеството с Парламента. Компетентната парламентарна комисия внася пет други въпроса; не се допуска задаването на подвъпроси. В случай на съвместни комисии всяка от тях получава правото да внесе три въпроса.

Автобиографиите на кандидатите за членове на Комисията и техните отговори на въпросите с искане за писмен отговор се публикуват на уебсайта на Парламента преди изслушването.

6.   Планираната продължителност на всяко изслушване е три часа. Изслушванията се провеждат в обстановка и при условия, които дават на кандидатите за членове на Комисията равни и справедливи възможности да представят себе си и своите становища.

7.   Кандидатите за членове на Комисията се канят да направят встъпително устно изявление, което не надхвърля 15 минути. В хода на изслушването се задават до 25 въпроса, по възможност групирани по теми. В рамките на предвиденото за целта време може веднага да се зададе един последващ въпрос. Основната част от времето за изказвания се разпределя между политическите групи в съответствие с член 162 mutatis mutandis. Провеждането на изслушванията има за цел стимулиране на плуралистичния политически диалог между кандидатите за членове на Комисията и членовете на ЕП. Преди края на изслушването на кандидатите за членове на Комисията се дава възможност за кратко заключително изявление.

8.   Изслушванията се излъчват в пряко аудио-визуално предаване, до което се предоставя безплатен достъп за обществеността и медиите. Индексиран видеозапис на изслушванията се предоставя на разположение на обществеността в срок от 24 часа.

Член 4 : Оценка

1.   Веднага след изслушването председателят и координаторите на комисията провеждат заседание за оценка на отделните кандидати за членове на Комисията. Тези заседания са закрити. Координаторите се канят да обявят дали, според тях, кандидатите за членове на Европейската комисия притежават необходимата квалификация да бъдат както членове на колегията, така и да изпълняват конкретните задължения, които са им възложени. Съветът на председателите на комисии изготвя примерен образец с цел подпомагане на оценката.

2.   В случай на съвместни комисии председателят и координаторите на съответните комисии действат съвместно в хода на цялата процедура.

3.   За всеки кандидат за член на Комисията се изготвя едно-единствено писмо за оценка. Включват се становищата на всички комисии, свързани с изслушването.

4.   При изготвянето на оценката от координаторите се прилагат следните принципи:

а)   Ако координаторите одобрят единодушно кандидата за член на Комисията, председателят представя писмо за одобрение от тяхно име.

б)   Ако координаторите отхвърлят единодушно кандидата за член на Комисията, председателят представя писмо за отхвърляне от тяхно име.

в)   Ако координаторите, представляващи мнозинство от поне две трети от членовете на комисията, одобрят кандидата за член на Комисията, председателят представя писмо от тяхно име, в което се посочва, че преобладаващото мнозинство одобрява кандидата за член на Комисията. Възгледите на малцинството се упоменават при поискване.

г)   Ако координаторите не могат да постигнат мнозинство от поне две трети от членовете на комисията за одобрението на кандидата:

–   те първо изискват допълнителна информация посредством допълнителни въпроси с искане за писмен отговор;
–   ако все още не са удовлетворени, те отправят искане за възобновяване на изслушването в продължение на 1,5 часа, при условие че Председателският съвет даде своето одобрение.

д)   Ако след прилагането на буква г) координаторите, представляващи мнозинство от поне две трети от членовете на комисията, одобрят кандидата за член на Комисията, председателят представя писмо от тяхно име, в което се посочва, че преобладаващото мнозинство одобрява кандидата за член на Комисията. Възгледите на малцинството се упоменават при поискване.

е)   Ако дори след прилагането на буква г) не се постигне мнозинство от координаторите, представляващи поне две трети от членовете на комисията, за одобрението на кандидата за член на Комисията, председателят свиква заседание на комисията и поставя на гласуване двата въпроса, посочени в параграф 1. Председателят представя писмо, в което се съобщава оценката на комисията.

5.   Писмата на комисиите за оценка се предават в срок от 24 часа след приключването на процеса на извършване на оценка. Писмата се разглеждат от Съвета на председателите на комисии и се предават впоследствие на Председателския съвет. Освен ако реши да поиска допълнителна информация, след размяна на мнения Председателският съвет обявява изслушванията за приключили и дава разрешение за публикуване на всички писма за оценка.

Член 5 : Представяне на състава на Комисията

1.   Новоизбраният председател на Комисията се приканва да представи целия състав на кандидатите за членове на Комисията и тяхната програма на заседание на Парламента, за участие в което се канят да присъстват председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета. След представянето се провеждат разисквания. За приключване на разискванията всяка политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция. Прилагат се разпоредбите на член 123, параграфи 3—8.

2.   След гласуването на предложението за резолюция Парламентът гласува дали да даде своето съгласие за назначаване, в качеството на колегиален орган, на новоизбрания председател и на кандидатите за членове на Комисията. Парламентът взема решение с мнозинството от подадените гласове чрез поименно гласуване. Той може да отложи гласуването до следващото заседание.

Член 6 : Проследяване на ангажиментите, поети по време на изслушванията

Компетентната комисия извършва преглед на поетите ангажименти и приоритетите, посочени от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушванията, в течение на целия им мандат в рамките на годишния структуриран диалог с Комисията, който се провежда в съответствие с параграф 1 от приложение 4 към Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

Част II    — Съществена промяна на портфейлите или промяна в състава на колегията на членовете на Комисията по време на нейния мандат

Член 7 : Свободни места

Когато следва да бъде попълнено свободно място, причина за което е подаване на оставка, задължително пенсиониране или смърт, Парламентът кани своевременно кандидата за член на Комисията да вземе участие в изслушване при същите условия като посочените в част I.

Член 8 : Присъединяване на нова държава членка

В случай на присъединяване на нова държава членка Парламентът кани кандидата за член на Комисията да вземе участие в изслушване при същите условия като посочените в част I.

Член 9 : Съществена промяна на портфейлите

В случай на съществена промяна в портфейлите по време на мандата на Комисията съответните членове на Комисията се канят да участват в изслушване при същите условия, каквито са предвидени в част I, преди да поемат новите си функции.

Член 10 : Гласуване на пленарно заседание

По изключение от процедурата, предвидена в член 118, параграф 7, гласуването на пленарно заседание, което се отнася до назначаването на отделен член на Комисията, е тайно.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност