Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS : KOMISIJOS TVIRTINIMAS IR PER KLAUSYMUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ STEBĖSENA

I dalis.    Parlamento pritarimas visai Komisijos sudėčiai

1 straipsnis : Vertinimo pagrindas

1.   Parlamentas įvertina paskirtuosius Komisijos narius, atsižvelgdamas į jų bendrą kompetenciją, įsipareigojimus Europai ir asmeninį nepriklausomumą. Jis vertina su atitinkamu postu susijusias žinias ir komunikacijos įgūdžius.

2.   Parlamentas ypatingai atsižvelgia į lyčių pusiausvyrą. Jis gali pareikšti nuomonę dėl išrinktojo Komisijos pirmininko siūlomo pareigų pagal postus padalijimo.

3.   Parlamentas gali paprašyti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti sprendimą dėl paskirtųjų Komisijos narių tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su jų finansiniais interesais susijusi informacija. Paskirtųjų Komisijos narių interesų deklaracijos teikiamos nagrinėti už teisės reikalus atsakingam komitetui.

2 straipsnis : Finansinių interesų deklaracijos nagrinėjimas

1.   Už teisės reikalus atsakingas komitetas išnagrinėja finansinių interesų deklaracijas ir įvertina, ar paskirtojo Komisijos nario finansinių interesų deklaracija yra tiksli ir išsami bei ar įmanoma įžvelgti interesų konfliktą.

2.   Už teisės reikalus atsakingo komiteto patvirtinimas, kad interesų konflikto nėra, yra pagrindinė išankstinė sąlyga, kad už atitinkamą sritį atsakingas komitetas galėtų rengti klausymą. Jei tokio patvirtinimo nėra, paskirtojo Komisijos nario skyrimo procedūra sustabdoma, kol vykdoma 3 dalies c punkte nustatyta procedūra.

3.   Nagrinėdamas finansinių interesų deklaracijas už teisės reikalus atsakingas komitetas vadovaujasi šiomis gairėmis:

a)   jeigu, išnagrinėjęs finansinių interesų deklaraciją, už teisės reikalus atsakingas komitetas laikosi nuomonės, kad, remiantis pateiktais dokumentais, ji tiksli ir išsami bei nėra informacijos, dėl kurios būtų galima įžvelgti su skiriamojo Komisijos nario atsakomybės sritimi susijusį esamą ar galimą interesų konfliktą, komiteto pirmininkas išsiunčia interesų konflikto nebuvimo patvirtinimo laišką už klausymą atsakingiems komitetams arba, jeigu procedūra vyksta Komisijos nario kadencijos metu, – atsakingiems komitetams;

b)   jeigu už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad skiriamojo Komisijos nario interesų deklaracijoje pateikta informacija yra neišsami ar prieštaringa arba kad būtini pateikti papildomų paaiškinimų, remdamasis Pagrindų susitarimu dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių, jis paprašo paskirtojo Komisijos nario nepagrįstai nedelsiant pateikti papildomus paaiškinimus ir sprendimą priima tik juos apsvarstęs ir tinkamai išanalizavęs; už teisės reikalus atsakingas komitetas gali nuspręsti prireikus pakviesti paskirtąjį Komisijos narį padiskutuoti;

c)   jeigu už teisės reikalus atsakingas komitetas nustato, kad, remiantis finansinių interesų deklaracija arba paskirtojo Komisijos nario pateiktais papildomais paaiškinimais, yra interesų konfliktas, jis parengia rekomendacijas, kuriomis siekiama panaikinti interesų konfliktą; gali būti rekomenduojama atsisakyti tų finansinių interesų arba kad Komisijos pirmininkas pakeistų paskirtojo Komisijos nario atsakomybės sritį; sunkesniais atvejais, jei joks kitas sprendimas nepadeda panaikinti interesų konflikto, kraštutiniu atveju už teisės reikalus atsakingas komitetas gali padaryti išvadą, kad, remiantis Sutartimis ir elgesio kodeksu, paskirtasis Komisijos narys negali eiti savo pareigų; tuo atveju Parlamento pirmininkas klausia Komisijos pirmininko, kokių tolesnių veiksmų šis ketina imtis.

3 straipsnis : Klausymai

1.   Kiekvienas paskirtasis Komisijos narys kviečiamas dalyvauti atitinkamo komiteto arba komitetų posėdžiuose viename klausyme.

2.   Klausymus organizuoja Pirmininkų sueiga pagal Komitetų pirmininkų sueigos rekomendaciją. Už išsamią tvarką atsakingas kiekvieno komiteto pirmininkas ir koordinatoriai. Gali būti skiriami pranešėjai.

3.   Mišrių kompetencijų postų atveju suderinama, kad klausymams būtų paskirti tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

a)   jeigu paskirtojo Komisijos nario postas susijęs tik su vieno Parlamento komiteto kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos narį išklauso tik tas komitetas (atsakingas komitetas),

b)   jeigu paskirtojo Komisijos nario postas daugiau ar mažiau vienodai susijęs su kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritimis, paskirtąjį Komisijos narį bendrai išklauso tie keli komitetai, (jungtiniai komitetai) ir

c)   jeigu paskirtojo Komisijos nario postas iš esmės susijęs su vieno komiteto kompetencijos sritimi ir tik nedideliu mastu su bent dar vieno Parlamento komiteto kompetencijos sritimi, paskirtąjį Komisijos narį išklauso pagrindinio atsakingo komiteto nariai, dalyvaujant kito komiteto ar kitų komitetų (susijusių komitetų) nariams.

4.   Derinant šiuos dalykus, visapusiškai konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos pirmininku.

5.   Komitetai, likus pakankamai laiko iki klausymų pradžios, raštu pateikia klausimus paskirtiesiems Komisijos nariams. Kiekvienam paskirtajam Komisijos nariui pateikiami du bendri Komitetų pirmininkų sueigos parengti klausimai: pirmas susijęs su bendros kompetencijos, įsipareigojimų Europai ir asmeninio nepriklausomumo aspektais, o antras – su skiriamomis pareigomis ir bendradarbiavimu su Parlamentu. Atsakingas komitetas pateikia kitus penkis klausimus; smulkesnių klausimų pateikti negalima. Jungtinių komitetų atveju kiekvienam iš komitetų suteikiama teisė pateikti po tris klausimus.

Paskirtųjų Komisijos narių biografijos ir jų atsakymai į klausimus raštu skelbiami Parlamento interneto svetainėje prieš klausymą.

6.   Numatoma, kad kiekvienas klausymas trunka tris valandas. Klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos nariai turi vienodą ir nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti savo nuomonę.

7.   Paskirtieji Komisijos nariai pakviečiami padaryti ne ilgesnį kaip penkiolikos minučių įžanginį pranešimą žodžiu. Vykstant klausymui pateikiama ne daugiau kaip 25 klausimų, jei įmanoma sugrupuotų pagal temas. Per skirtą laiką galima nedelsiant pateikti vieną papildomą klausimą. Didžioji dalis kalbėjimo laiko skiriama frakcijoms, mutatis mutandis taikant 162 straipsnį. Rengiant klausymus siekiama, kad užsimegztų pliuralistinis politinis paskirtųjų Komisijos narių ir Parlamento narių dialogas. Prieš klausymo pabaigą paskirtiesiems Komisijos nariams suteikiama galimybė padaryti glaustą baigiamąjį pranešimą.

8.   Visuomenei ir žiniasklaidai suteikiama galimybė nemokamai stebėti tiesiogines klausymų garso ir vaizdo transliacijas. Indeksuotas klausymų įrašas pateikiamas visuomenei per 24 valandas.

4 straipsnis : Įvertinimas

1.   Pasibaigus klausymams, komiteto pirmininkas ir koordinatoriai nedelsdami susirenka ir įvertina kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. Koordinatorių prašoma pateikti savo nuomonę dėl to, ar paskirtieji Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir eiti tam tikras pareigas, į kurias jie paskirti. Komitetų pirmininkų sueiga nustato standartinę formą, kad būtų galima lengviau atlikti vertinimą.

2.   Jungtinių komitetų atveju atitinkamų komitetų pirmininkai ir koordinatoriai vykstant procedūrai veikia kartu.

3.   Pateikiamas vienas bendras kiekvieno paskirtojo Komisijos nario vertinimo raštas. Įtraukiamos visų su klausymu susijusių komitetų nuomonės.

4.   Koordinatorių vertinimui taikomi šie principai:

a)   jei koordinatoriai vienbalsiai pritaria paskirtojo Komisijos nario kandidatūrai, komiteto pirmininkas jų vardu pateikia patvirtinimo raštą;

b)   jei koordinatoriai vienbalsiai atmeta paskirtojo Komisijos nario kandidatūrą, komiteto pirmininkas jų vardu pateikia atmetimo raštą;

c)   jei koordinatoriai bent dviejų trečdalių dauguma pritaria paskirtojo Komisijos nario kandidatūrai, komiteto pirmininkas jų vardu pateikia raštą, kuriame nurodoma, kad didele dauguma pritariama Komisijos nario kandidatūrai. Jei prašoma, nurodoma mažumos nuomonė;

d)   jei koordinatoriai negali pasiekti dviejų trečdalių balsų daugumos, kad kandidatūrai būtų pritarta, jie:

–   pirmiausia paprašo suteikti daugiau informacijos, pateikdami papildomų klausimų, į kuriuos atsakoma raštu;
–   jei atsakymai koordinatorių vis dar netenkina, jie paprašo surengti papildomą 1,5 val. trukmės klausymą, kuriam turi pritarti Pirmininkų sueiga;

e)   jei po to, kai buvo pritaikytas d punktas, koordinatoriai bent dviejų trečdalių dauguma pritaria paskirtojo Komisijos nario kandidatūrai, komiteto pirmininkas jų vardu pateikia raštą, kuriame nurodoma, kad didele dauguma pritariama Komisijos nario kandidatūrai. Jei prašoma, nurodoma mažumos nuomonė;

f)   jei po to, kai buvo pritaikytas d punktas, koordinatoriai negali pasiekti dviejų trečdalių balsų daugumos, kad būtų pritarta paskirtojo Komisijos nario kandidatūrai, komiteto pirmininkas sušaukia komiteto posėdį ir surengia balsavimą dėl 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų dviejų klausimų. Komiteto pirmininkas pateikia raštą, kuriame nurodomas komiteto įvertinimas.

5.   Komitetų vertinimo raštai perduodami per 24 valandas nuo vertinimo proceso užbaigimo. Raštus išnagrinėja Komitetų pirmininkų sueiga, tuomet jie pateikiami Pirmininkų sueigai. Jei Pirmininkų sueiga nenusprendžia prašyti išsamesnės informacijos, ji, pasikeitusi nuomonėmis, paskelbia, jog klausymai baigti ir leidžia viešai paskelbti visus vertinimo raštus.

5 straipsnis : Komisijos sudėties pristatymas

1.   Išrinktasis Komisijos pirmininkas pakviečiamas per Parlamento plenarinį posėdį, į kurį pakviečiamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas, pristatyti visus paskirtuosius Komisijos narius ir jų programą. Po pristatymo vyksta diskusijos. Siekiant užbaigti diskusijas, bet kuri frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikomos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3–8 dalys.

2.   Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas balsuoja pritarti ar nepritarti išrinktojo Komisijos pirmininko ir paskirtųjų Komisijos narių kaip institucijos paskyrimui. Sprendimą Parlamentas priima remdamasis vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomone. Parlamentas gali balsavimą atidėti iki kito plenarinio posėdžio.

6 straipsnis : Per klausymus prisiimtų įsipareigojimų stebėsena

Paskirtųjų Komisijos narių per klausymus prisiimtus įsipareigojimus ir nurodytus prioritetus per visą jų kadenciją peržiūri atsakingas komitetas, vykdydamas metinį struktūrinį dialogą su Komisija pagal Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 4 priedo 1 dalį.

II dalis.    Svarbūs su postais susiję pokyčiai arba Komisijos narių kolegijos sudėties pokyčiai jos kadencijos metu

7 straipsnis : Laisva vieta

Kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, dėl privalomo išėjimo į pensiją ar dėl mirties atsiradusią laisvą vietą, Parlamentas nedelsdamas kviečia paskirtąjį Komisijos narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos I dalyje;

8 straipsnis : Naujų valstybių narių įstojimas

Kai į ES įstoja nauja valstybė narė, Parlamentas kviečia paskirtąjį Komisijos narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos I dalyje;

9 straipsnis : Svarbūs su postais susiję pokyčiai

Per Komisijos kadenciją įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams, susiję Komisijos nariai, prieš užimdami savo naujas pareigas, yra kviečiami dalyvauti klausyme tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip I dalyje nustatytos sąlygos.

10 straipsnis : Balsavimas plenariniame posėdyje

Nukrypstant nuo 118 straipsnio 7 dalyje nustatytos procedūros, kai plenarinio posėdžio metu balsuojama tik dėl vieno Komisijos nario paskyrimo, balsuojama slaptai.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika