Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : ZATWIERDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH PODCZAS WYSŁUCHAŃ

Część I    – Zgoda Parlamentu w odniesieniu do całego kolegium Komisji

Artykuł 1 : Podstawa oceny

1.   Parlament ocenia kandydata na komisarza na podstawie jego ogólnych kompetencji, zaangażowania w problematykę europejską oraz osobistej niezależności. Oceniana jest wiedza dotycząca jego przyszłego zakresu obowiązków oraz jego zdolności komunikacyjne.

2.   Parlament przywiązuje szczególną wagę do równowagi płci. Może on wyrażać swoją opinię na temat przydziału zakresu obowiązków przez przewodniczącego-elekta.

3.   Parlament może wystąpić o informacje mające znaczenie dla podjęcia przezeń decyzji na temat kwalifikacji kandydatów na komisarzy. Oczekuje też całkowitego ujawnienia informacji na temat ich interesów finansowych. Oświadczenia majątkowe kandydatów na komisarzy zostają przesłane do komisji właściwej w kwestiach prawnych w celu ich weryfikacji.

Artykuł 2 : Analiza oświadczenia majątkowego

1.   Komisja właściwa w kwestiach prawnych analizuje oświadczenie majątkowe i ocenia, czy treść oświadczenia złożonego przez kandydata na komisarza jest zgodna z prawdą, czy jest kompletna i czy można z niej wywnioskować, że istnieje konflikt interesów.

2.   Potwierdzenie przez komisję właściwą w kwestiach prawnych braku konfliktu interesów stanowi niezbędny warunek do przeprowadzenia wyłuchania przez właściwą przedmiotowo komisję. W przypadku braku takiego potwierdzenia, procedura mianowania kandydata na komisarza zostaje zawieszona i stosuje się procedurę określona w ust. 3 lit. c)

3.   Weryfikując oświadczenia majątkowe, komisja właściwa w kwestiach prawnych stosuje następujące wytyczne:

a)   jeżeli w trakcie weryfikacji oświadczenia majątkowego komisja właściwa w kwestiach prawnych stwierdzi na podstawie złożonych dokumentów, że oświadczenie jest zgodne z prawdą, kompletne i nie zawiera żadnych informacji wskazujących na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanego ze sprawami należącymi do zakresu obowiązków kandydata na komisarza, przewodniczący komisji przesyła komisjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie wysłuchania lub zainteresowanym komisjom w przypadku procedury przeprowadzanej w trakcie trwania mandatu pismo, w którym potwierdza brak konfliktu interesów

b)   jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uważa, że oświadczenie majątkowe kandydata na komisarza zawiera niepełne lub sprzeczne ze sobą informacje lub jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje, zwraca się ona do kandydata na komisarza, zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, o przedstawienie wymaganych dodatkowych informacji bez nieuzasadnionej zwłoki, a po ich rozpatrzeniu i odpowiedniej analizie podejmuje decyzję; komisja właściwa w kwestiach prawnych w odpowiednim przypadku może zaprosić kandydata na komisarza na rozmowę;

c)   jeżeli komisja stwierdzi, że z oświadczenia majątkowego lub z dodatkowych informacji przedstawionych przez kandydata na komisarza wynika, że istnieje konflikt interesów, sporządza ona zalecenia mające położyć kres konfliktowi interesów; zalecenia te mogą obejmować rezygnację z rzeczonych interesów finansowych lub zmianę przez Przewodniczącego Komisji zakresu obowiązków kandydata na komisarza; w poważniejszych przypadkach, jeżeli nie znaleziono rozwiązania dla konfliktu interesów, komisja właściwa w kwestiach prawnych w ostateczności może uznać, że kandydat na komisarza nie jest zdolny do sprawowania swoich funkcji zgodnie z Traktatami i kodeksem postepowania; w takim przypadku Przewodniczący Parlamentu zwraca się do Przewodniczącego Komisji z pytaniem, jakie dalsze kroki zamierza poczynić.

Artykuł 3 : Wysłuchania

1.   Każdy kandydat na komisarza jest zaproszony do stawienia się przed właściwą komisją lub komisjami na jedno wysłuchanie.

2.   Wysłuchania są organizowane przez Konferencję Przewodniczących na zlecenie Konferencji Przewodniczących Komisji. Przewodniczący i koordynatorzy każdej komisji odpowiadają za szczegółowe ustalenia. Możliwe jest wyznaczenie sprawozdawców.

3.   Odpowiednie postanowienia umożliwiają włączenie właściwych komisji w przypadku mieszanego zakresu obowiązków. Istnieją trzy opcje:

a)   jeżeli zakres obowiązków kandydata na komisarza leży w kompetencjach tylko jednej komisji, wówczas kandydat na komisarza jest wysłuchiwany wyłącznie przez tę komisję (komisję przedmiotowo właściwą);

b)   jeżeli zakres obowiązków kandydata na komisarza leży w podobnych proporcjach w kompetencjach kilku komisji, wówczas kandydat na komisarza jest wysłuchiwany wspólnie przez te komisje (wspólne komisje); oraz

c)   jeżeli zakres obowiązków kandydata na komisarza leży w znacznej części w kompetencjach jednej komisji i w niewielkiej proporcji w kompetencjach co najmniej jednej innej komisji, wówczas kandydat na komisarza jest wysłuchiwany przez główną komisję właściwą, przy współudziale innej lub innych komisji (komisje zaangażowane).

4.   W odniesieniu do powyższych środków zasięga się w pełni opinii przewodniczącego-elekta Komisji.

5.   Komisje przedstawiają pytania pisemne do kandydatów na komisarzy odpowiednio wcześnie przed wysłuchaniami. Każdemu kandydatowi na komisarza zadaje się dwa wspólne pytania przygotowane przez Konferencję Przewodniczących Komisji, z których pierwsze dotyczy ogólnych kompetencji, zaangażowania w problematykę europejską oraz osobistej niezależności, a drugie – zarządzania w odniesieniu do zakresu obowiązków oraz współpracy z Parlamentem. Komisja przedmiotowo właściwa przedstawia pięć kolejnych pytań; pytania cząstkowe nie są dozwolone. W przypadku wspólnych komisji każda z nich ma prawo przedstawić trzy pytania.

Życiorysy kandydatów na komisarzy oraz ich odpowiedzi na pytania zadane na piśmie są publikowane na stronie internetowej Parlamentu przed wysłuchaniem.

6.   Wysłuchania planuje się tak, aby każde z nich trwało trzy godziny. Wysłuchania odbywają się w okolicznościach i warunkach zapewniających wszystkim kandydatom na komisarzy jednakowe szanse na przedstawienie się i wyrażenie swoich opinii.

7.   Kandydaci na komisarzy są proszeni o wygłoszenie oświadczenia wstępnego nieprzekraczającego piętnastu minut. Podczas wysłuchania zadaje się do 25 pytań pogrupowanych, o ile to możliwe, tematycznie. W ramach przydzielonego czasu można od razu zadać jedno pytanie dodatkowe. Większość czasu wystąpień przydziela się grupom politycznym stosując odpowiednio art. 162. Przebieg wysłuchań zmierza do rozwinięcia pluralistycznego dialogu politycznego między kandydatami na komisarzy a posłami. Przed zakończeniem wysłuchania kandydaci na komisarzy mają możliwość wygłoszenia krótkiego oświadczenia końcowego.

8.   Transmisje wysłuchań na żywo za pomocą środków audiowizualnych są dostępne nieodpłatnie dla obywateli i mediów. Skatalogowane nagranie z wysłuchań jest udostępniane publicznie w ciągu dwudziestu czterech godzin.

Artykuł 4 : Ocena

1.   Przewodniczący i koordynatorzy spotykają się niezwłocznie po zakończeniu wysłuchań w celu dokonania oceny poszczególnych kandydatów na komisarzy. Posiedzenia te odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Koordynatorzy są proszeni o ocenę, czy w ich opinii kandydaci na komisarzy posiadają kwalifikacje zarówno do zasiadania w kolegium, jak i do wypełniania szczególnych obowiązków, które im powierzono. Konferencja Przewodniczących Komisji opracowuje wzór pro forma mający ułatwić dokonanie oceny.

2.   W przypadku wspólnych komisji przewodniczący i koordynatorzy zainteresowanych komisji współpracują w ramach procedury.

3.   W sprawie oceny każdego kandydata na komisarza sporządza się jedno pismo. Dołącza się doń opinie wszystkich komisji zaangażowanych w wysłuchanie.

4.   Do oceny sporządzanej przez koordynatorów mają zastosowanie następujące zasady:

a)   jeżeli koordynatorzy jednogłośnie zatwierdzą danego kandydata na komisarza, przewodniczący przekazuje w ich imieniu pismo informujące o zatwierdzeniu kandydatury;

b)   jeżeli koordynatorzy jednogłośnie odrzucą danego kandydata na komisarza, przewodniczący przekazuje w ich imieniu pismo informujące o odrzuceniu kandydatury;

c)   jeżeli koordynatorzy reprezentujący większość co najmniej dwóch trzecich członków komisji zatwierdzą danego kandydata na komisarza, przewodniczący przekazuje w ich imieniu pismo informujące, że zdecydowana większość zatwierdza kandydaturę. Informacje o opiniach mniejszości zamieszcza się na żądanie;

d)   jeżeli w kwestii zatwierdzenia danego kandydata wśród koordynatorów nie zostanie osiągnięta większość reprezentująca co najmniej dwie trzecie członków komisji, wówczas:

-   koordynatorzy najpierw zwracają się o dodatkowe informacje za pośrednictwem dalszych pytań pisemnych,
-   jeżeli koordynatorzy nadal nie są usatysfakcjonowani, występują z wnioskiem o zwołanie ponownego wysłuchania trwającego półtorej godziny, który wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Przewodniczących;

e)   jeżeli po zastosowaniu lit. d) koordynatorzy reprezentujący większość co najmniej dwóch trzecich członków komisji zatwierdzą danego kandydata na komisarza, przewodniczący przekazuje w ich imieniu pismo z informacją, że znaczna większość zatwierdza kandydaturę. Informacje o opiniach mniejszości zamieszcza się na żądanie;

f)   jeżeli po zastosowaniu lit. d) w kwestii zatwierdzenia danego kandydata na komisarza nadal nie zostanie osiągnięta większość koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji, przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji i poddaje pod głosowanie obie kwestie, o których mowa w ust. 1. Przewodniczący przedkłada pismo komisji zawierające ocenę.

5.   Pisma komisji w sprawie oceny przekazuje się w ciągu 24 godzin od zakończenia procesu oceny. Konferencja Przewodniczących Komisji sprawdza pisma i przekazuje je następnie Konferencji Przewodniczących. Po przeprowadzeniu wymiany poglądów Konferencja Przewodniczących ogłasza zamknięcie wysłuchań i zatwierdza publikację wszystkich pism w sprawie oceny, chyba że podejmie decyzję o zwróceniu się z prośbą o dodatkowe informacje.

Artykuł 5 : Prezentacja kolegium

1.   Nowo wybrany Przewodniczący Komisji zostaje poproszony o przedstawienie całego kolegium kandydatów na komisarzy wraz z ich programem na posiedzeniu Parlamentu, do udziału w którym zostają zaproszeni Przewodniczący Rady Europejskiej i Przewodniczący Rady. Po prezentacji następuje debata. Pod koniec debaty grupa polityczna lub posłowie w liczbie odpowiadającej co najmniej niskiemu progowi mogą przedłożyć projekt rezolucji. Stosuje się art. 123 ust. 3–8.

2.   Po głosowaniu nad projektami rezolucji Parlament przystępuje do głosowania w sprawie udzielenia bądź nie zgody na nominację – jako organu – przewodniczącego-elekta i kandydatów na komisarzy. Parlament podejmuje decyzje większością oddanych głosów, w głosowaniu imiennym. Głosowanie może zostać odroczone na następne posiedzenie.

Artykuł 6 : Monitorowanie zobowiązań podjętych podczas wysłuchań

Zobowiązania podjęte przez kandydatów na komisarzy i priorytety wymienione przez nich podczas wysłuchań są w trakcie trwania ich mandatu poddawane przeglądowi ze strony właściwej komisji w ramach corocznego zorganizowanego dialogu z Komisją Europejską prowadzonego zgodnie z pkt 1 załącznika 4 do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.

Część II    – Istotna zmiana zakresu obowiązków lub zmiana składu Komisji w trakcie jej kadencji

Artykuł 7 : Wakat

Jeżeli w następstwie dymisji, odwołania lub zgonu następuje konieczność obsadzenia wakatu, Parlament niezwłocznie zaprasza kandydata na komisarza do udziału w wysłuchaniu na warunkach określonych w części I.

Artykuł 8 : Przystąpienie nowego państwa członkowskiego

W przypadku przystąpienia nowego państwa członkowskiego Parlament zaprasza kandydata na komisarza do udziału w wysłuchaniu na zasadach określonych w części I.

Artykuł 9 : Istotna zmiana zakresu obowiązków

W przypadku istotnej zmiany zakresu obowiązków w trakcie kadencji Komisji zainteresowani komisarze są zapraszani do udziału w wysłuchaniu na zasadach określonych w części I przed objęciem nowych obowiązków.

Artykuł 10 : Głosowanie podczas posiedzenia plenarnego

W drodze odstępstwa od procedury określonej w art. 118 ust. 7, jeżeli głosowanie na posiedzeniu plenarnym dotyczy nominacji pojedynczego komisarza, przeprowadzane jest głosowanie tajne.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności