Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : GODKÄNNANDE AV KOMMISSIONEN OCH UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDEN SOM GJORTS UNDER UTFRÅGNINGARNA

Del I    – Parlamentets godkännande av kommissionskollegiet i dess helhet

Artikel 1 : Grund för bedömning

1.   Parlamentet ska bedöma de nominerade kommissionsledamöterna på grundval av deras allmänna duglighet, engagemang för Europa och personliga oavhängighet. Kunskaperna på det aktuella ansvarsområdet och den kommunikativa förmågan ska bedömas.

2.   Parlamentet ska ta särskild hänsyn till könsfördelningen. Parlamentet får uttala sig om den valda ordförandens fördelning av de olika ansvarsområdena.

3.   Parlamentet får inhämta all information som behövs för att fatta beslut om huruvida en nominerad kommissionsledamot är lämplig. Det förväntar sig att all information om ekonomiska intressen lämnas ut. De nominerade kommissionsledamöternas intresseförklaringar ska sändas till utskottet med ansvar för rättsliga frågor för granskning.

Artikel 2 : Granskning av förklaringar om ekonomiska intressen

1.   Det utskott som ansvarar för rättsliga frågor ska granska förklaringarna om ekonomiska intressen och bedöma om innehållet i den nominerade kommissionsledamotens förklaring är korrekt och fullständigt och om det kan leda till en intressekonflikt.

2.   En bekräftelse från det utskott som ansvarar för rättsliga frågor av att det inte föreligger någon intressekonflikt utgör en nödvändig förutsättning för att det ansvariga utskottet ska kunna anordna utfrågningen. I avsaknad av en sådan bekräftelse ska förfarandet för utnämning av den nominerade kommissionsledamoten avbrytas under det att förfarandet enligt punkt 3 c tillämpas.

3.   Följande riktlinjer ska tillämpas när förklaringarna om ekonomiska intressen granskas av det utskott som ansvarar för rättsliga frågor:

a)   Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor, vid granskningen av en förklaring om ekonomiska intressen, på grundval av de framlagda handlingarna bedömer att förklaringen är korrekt och fullständig och inte innehåller något som tyder på en faktisk eller potentiell intressekonflikt i samband med den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde, ska utskottets ordförande skicka en skrivelse med en bekräftelse av detta till de utskott som är ansvariga för utfrågningen eller till de berörda utskotten, om det är ett förfarande som tillämpas under kommissionsledamotens mandatperiod.

b)   Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att en nominerad kommissionsledamots förklaring om ekonomiska intressen innehåller ofullständiga eller motsägelsefulla uppgifter, eller att det krävs ytterligare uppgifter, ska det enligt ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen uppmana den nominerade kommissionsledamoten att utan onödigt dröjsmål inkomma med kompletterande uppgifter. Först efter att ha beaktat och korrekt analyserat dessa uppgifter ska utskottet fatta sitt beslut. Det utskott som ansvarar för rättsliga frågor kan, där så är lämpligt, besluta att bjuda in den nominerade kommissionsledamoten till en diskussion.

c)   Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor upptäcker en intressekonflikt på grundval av förklaringen om ekonomiska intressen eller kompletterande uppgifter som lämnats av den nominerade kommissionsledamoten, ska det utarbeta rekommendationer i syfte att lösa intressekonflikten. Rekommendationerna kan inbegripa att den nominerade kommissionsledamoten bör avstå från de ekonomiska intressena i fråga eller att kommissionens ordförande bör ändra den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde. I allvarligare fall kan det utskott som ansvarar för rättsliga frågor, om det inte går att finna någon lösning på intressekonflikten, som en sista utväg dra slutsatsen att den nominerade kommissionsledamoten inte kan fullgöra sitt ämbete i enlighet med fördragen och uppförandekoden. Parlamentets talman ska då be kommissionens ordförande om information om vilka ytterligare åtgärder som han eller hon avser att vidta.

Artikel 3 : Utfrågningar

1.   Varje nominerad kommissionsledamot ska bjudas in till en utfrågning i parlamentets berörda utskott.

2.   Utfrågningarna ska anordnas av talmanskonferensen på rekommendation av utskottsordförandekonferensen. Ordföranden och samordnarna för varje utskott ska ansvara för detaljerna i upplägget. Föredragande får utses.

3.   Lämpliga åtgärder ska vidtas för samarbete med övriga berörda utskott om ansvarsområdet omfattar olika områden. Det finns tre olika möjligheter, nämligen följande:

a)   Om den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde omfattas av ett enda parlamentsutskotts ansvarsområde, utfrågas han eller hon enbart av detta utskott (ansvarigt utskott).

b)   Om den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde i ungefär lika stor omfattning berör flera parlamentsutskotts ansvarsområden, utfrågas han eller hon gemensamt av dessa utskott (samverkande utskott).

c)   Om den nominerade kommissionsledamotens ansvarsområde omfattas av huvudsakligen ett parlamentsutskotts ansvarsområde och i mindre omfattning ett eller flera andra parlamentsutskotts ansvarsområden, utfrågas han eller hon av det huvudansvariga utskottet, vid en utfrågning där även det eller de övriga parlamentsutskotten deltar (associerade utskott).

4.   Den valda kommissionsordföranden ska utförligt höras om förfarandena.

5.   Parlamentsutskotten ska översända skriftliga frågor till de nominerade kommissionsledamöterna i god tid före utfrågningarna. För varje nominerad kommissionsledamot ska det finnas två gemensamma frågor som utarbetas av utskottsordförandekonferensen. Den första ska belysa ledamotens allmänna duglighet, engagemang för Europa och personliga oavhängighet; den andra ska belysa ledamotens förmåga att ta sig an det tilltänkta ansvarsområdet liksom samarbetet med parlamentet. Det ansvariga utskottet ska lämna in ytterligare fem frågor, utan möjlighet till delfrågor. Då utfrågningen sker i samverkande utskott ska varje enskilt utskott ha rätt att lämna in tre frågor.

De nominerade kommissionsledamöternas meritförteckningar och svar på skriftliga frågor ska offentliggöras på parlamentets webbplats före utfrågningarna.

6.   Varje utfrågning ska pågå i tre timmar. Förhållandena vid och villkoren för utfrågningarna ska vara sådana att de nominerade kommissionsledamöterna får jämlika och rättvisa möjligheter att presentera sig själva och sina åsikter.

7.   De nominerade kommissionsledamöterna ska uppmanas att hålla ett inledande anförande på högst 15 minuter. Upp till 25 frågor, om möjligt grupperade efter område, ska framföras under utfrågningen. En följdfråga får ställas omedelbart inom den tilldelade tiden. Den totala talartiden ska tilldelas de politiska grupperna i enlighet med artikel 162 i tillämpliga delar. Utfrågningarnas upplägg bör syfta till att åstadkomma en pluralistisk politisk dialog mellan den nominerade kommissionsledamoten och parlamentsledamöterna. Före utfrågningens slut ska den nominerade kommissionsledamoten beredas möjlighet att hålla ett kort slutanförande.

8.   En videoupptagning av utfrågningen ska sändas direkt och kostnadsfritt för allmänheten och medier. En inspelning av utfrågningarna med innehållsförteckning ska finnas tillgänglig för allmänheten inom 24 timmar.

Artikel 4 : Bedömning

1.   Ordföranden och samordnarna ska efter utfrågningen utan dröjsmål sammanträda för att göra en bedömning av den enskilda nominerade kommissionsledamoten. Dessa sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Samordnarna ska uppmanas att uppge huruvida de anser att de nominerade kommissionsledamöterna är kvalificerade att såväl ingå som ledamöter av kommissionen som att utföra de särskilda uppgifter som nomineringen avser. Utskottsordförandekonferensen ska utforma en standardmodell som stöd för bedömningen.

2.   Då utfrågningen sker i samverkande utskott ska ordförandena och samordnarna för utskotten agera gemensamt under hela förfarandet.

3.   En separat bedömning ska utarbetas för varje nominerad kommissionsledamot. Yttranden från samtliga utskott som deltagit i utfrågningen ska inkluderas.

4.   Följande principer ska gälla för samordnarnas bedömning:

a)   Om samordnarna enhälligt godkänner den nominerade kommissionsledamoten ska ordföranden översända en skrivelse om godkännande på deras vägnar.

b)   Om samordnarna enhälligt underkänner den nominerade kommissionsledamoten ska ordföranden översända en skrivelse om underkännande på deras vägnar.

c)   Om samordnare som tillsammans företräder en majoritet bestående av minst två tredjedelar av utskottets ledamöter godkänner den nominerade kommissionsledamoten ska ordföranden på deras vägnar översända en skrivelse om att en stor majoritet godkänner den nominerade kommissionsledamoten. På begäran ska minoritetens uppfattning nämnas.

d)   Om samordnarna inte kan uppnå en majoritet bestående av minst två tredjedelar av utskottets ledamöter för att godkänna den nominerade kommissionsledamoten ska de

–   först begära ytterligare uppgifter med hjälp av fler skriftliga frågor,
–   därefter, om de fortfarande är missnöjda, begära en fortsatt utfrågning på 1,5 timmar, med talmanskonferensens godkännande.

e)   Om samordnare som, efter tillämpningen av led d, tillsammans företräder en majoritet bestående av minst två tredjedelar av utskottets ledamöter godkänner den nominerade kommissionsledamoten ska ordföranden på deras vägnar översända en skrivelse om att en stor majoritet godkänner den nominerade kommissionsledamoten. På begäran ska minoritetens uppfattning nämnas.

f)   Om det, efter tillämpningen av led d, fortfarande inte finns någon majoritet av samordnare som tillsammans företräder minst två tredjedelar av utskottets ledamöter och kan godkänna den nominerade kommissionsledamoten ska ordföranden sammankalla ett utskottssammanträde och låta de två frågor som nämns i punkt 1 gå till omröstning. Ordföranden ska översända en skrivelse med utskottets bedömning.

5.   Utskottens skrivelser om bedömningarna ska översändas inom 24 timmar efter slutförandet av bedömningsprocessen. Skrivelserna ska granskas av utskottsordförandekonferensen för att sedan översändas till talmanskonferensen. Efter diskussion i talmanskonferensen, och såvida inget beslut om att inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska talmanskonferensen förklara utfrågningarna för avslutade och tillåta offentliggörande av samtliga skrivelser om bedömningarna.

Artikel 5 : Presentation av hela den nominerade kommissionen

1.   Den valda kommissionsordföranden ska uppmanas att presentera hela den nominerade kommissionen och dess program vid ett sammanträde i kammaren, vid vilket Europeiska rådets ordförande och rådets ordförande ska inbjudas att närvara. Presentationen ska åtföljas av en diskussion. Som avslutning på debatten får en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet lägga fram ett resolutionsförslag. Artikel 123.3–123.8 ska tillämpas.

2.   Efter omröstning om resolutionsförslaget ska parlamentet sedan rösta för eller emot att i sin helhet godkänna utnämningen av den valda ordföranden och de övriga nominerade kommissionsledamöterna. Parlamentet ska genom namnupprop fatta beslut med en majoritet av de avgivna rösterna. Omröstningen får skjutas upp till det därpå följande sammanträdet.

Artikel 6 : Uppföljning av åtaganden som gjorts under utfrågningarna

De åtaganden som gjorts och de prioriteringar som anförts av de nominerade kommissionsledamöterna under utfrågningarna ska fortlöpande, under hela mandatperioden, följas upp av det ansvariga utskottet inom ramen för den årliga strukturerade dialogen med kommissionen i enlighet med punkt 1 i bilaga 4 till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen.

Del II    – Omfattande omfördelning av ansvarsområdena eller ändring av sammansättningen i kommissionsledamöternas kollegium under dess mandatperiod

Artikel 7 : Ersättare

Om en ersättare ska utses på grund av avgång, avsättning eller dödsfall ska parlamentet omedelbart bjuda in den nominerade kommissionsledamoten till utfrågning på de villkor som anges i del I.

Artikel 8 : Anslutning av en ny medlemsstat

Vid anslutning av en ny medlemsstat ska parlamentet bjuda in denna stats nominerade kommissionsledamot till utfrågning på de villkor som anges i del I.

Artikel 9 : Omfattande omfördelning av ansvarsområdena

Om det sker en omfattande omfördelning av ansvarsområdena under kommissionens mandatperiod ska de berörda kommissionsledamöterna bjudas in att delta i en utfrågning på samma villkor som dem som anges i del I innan de tillträder sina poster.

Artikel 10 : Omröstning i kammaren

Med avvikelse från förfarandet i artikel 118.7 ska omröstningen vara sluten när omröstningen i kammaren avser utnämning av en enda kommissionsledamot.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy