Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VII : WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ

1.   Akty wskazują rodzaj aktu, jego numer porządkowy, nazwy obu instytucji, które go przyjęły, datę podpisania aktu oraz jego przedmiot.

2.   Akty zawierają:

a)   sformułowanie: „Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej”;

b)   wskazanie postanowień, na mocy których przyjęto dany akt, poprzedzone słowem: „uwzględniając”;

c)   umocowanie zawierające odniesienie do przedstawionych wniosków, jak również wydanych opinii oraz przeprowadzonych konsultacji;

d)   preambułę przyjętego aktu poprzedzoną słowami: „a także mając na uwadze, co następuje”;

e)   sformułowanie: „przyjmują niniejsze rozporządzenie” lub „przyjmują niniejszą dyrektywę” bądź „przyjmują niniejszą decyzję” poprzedzające część normatywną aktu.

3.   Akty dzielą się na artykuły, w razie potrzeby pogrupowane w części, tytuły, rozdziały i sekcje.

4.   Ostatni artykuł aktu określa datę jego wejścia w życie, w przypadku gdy jest ona wcześniejsza lub późniejsza niż dwudziesty dzień po jego ogłoszeniu.

5.   Po ostatnim artykule aktu prawnego następuje:

-   sformułowanie dotyczące jego stosowania, zgodne z odpowiednimi postanowieniami Traktatów

-   sformułowanie: „Sporządzono w …” i data podpisania aktu prawnego,

-   sformułowanie: „W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący”, „W imieniu Rady Przewodniczący”, nazwisko Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Rady pełniących funkcje w czasie podpisania danego aktu.

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności