Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VII : POŽIADAVKY NA VYPRACÚVANIE NÁVRHOV AKTOV PRIJÍMANÝCH V SÚLADE S RIADNYM LEGISLATÍVNYM POSTUPOM

1.   V aktoch sa uvádza druh aktu, za ním nasleduje referenčné číslo, názvy oboch inštitúcií, ktoré ho prijali, dátum podpísania a označenie predmetu úpravy aktov.

2.   Akty obsahujú tieto informácie:

(a)   slovné spojenie „Európsky parlament a Rada Európskej únie“;

(b)   odkaz na ustanovenia, na základe ktorých bol akt prijatý, uvedený slovným spojením „so zreteľom na“;

(c)   citáciu s odkazmi na predložené návrhy, doručené stanoviská a uskutočnené konzultácie;

(d)   odôvodnenie aktu uvedené slovom „keďže“;

(e)   slovné spojenia, ako sú: „prijali toto nariadenie“ alebo „prijali túto smernicu“ alebo „prijali toto rozhodnutie“, za ktorými nasleduje vlastný text aktu.

3.   Akty sa rozdeľujú na články, ktoré možno podľa potreby zoskupovať do častí, hláv, kapitol a oddielov.

4.   V poslednom článku aktu sa uvedie dátum nadobudnutia účinnosti, ak má účinnosť nastať pred alebo po dvadsiatom dni po jeho uverejnení.

5.   Za posledným článkom aktu nasleduje:

–   vhodné slovné spojenie podľa príslušných ustanovení zmlúv o jeho uplatňovaní,

–   slovo „V ...“, po ktorom sa uvedie deň podpísania aktu;

–   slovné spojenia: „Za Európsky parlament predseda“, „Za Radu predseda“, po ktorých nasledujú mená predsedu Parlamentu a úradujúceho predsedu Rady v čase podpísania aktu.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia