Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VII : KRAV I SAMBAND MED UTARBETANDE AV RÄTTSAKTER SOM ANTAS I ENLIGHET MED DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

1.   I rättsakter ska anges vilken typ av rättsakt det rör sig om, referensnumret, namnen på båda institutioner som antagit den, dagen för deras undertecknande och en uppgift om innehållet.

2.   Rättsakter ska innehålla följande:

a)   Formuleringen ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit denna förordning” eller ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta direktiv” eller ”Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta beslut”.

b)   Efter orden ”med beaktande av” en uppgift om de bestämmelser på grundval av vilka rättsakten antas.

c)   En hänvisning till framlagda förslag, avgivna yttranden och hållna samråd.

d)   Skälen till rättsakten som inleds med orden ”och av följande skäl”.

e)   En formulering såsom ”härigenom föreskrivs följande” eller ”har beslutat följande” följd av bestämmelserna i rättsakten.

3.   Rättsakter ska delas in i artiklar som får grupperas i delar, avdelningar, kapitel och avsnitt.

4.   Sista artikeln i en rättsakt ska bestämma dagen för ikraftträdandet, om denna dag inträffar före eller efter den tjugonde dagen efter det att rättsakten offentliggjorts.

5.   Sista artikeln i en rättsakt ska följas av följande:

–   En lämplig slutformulering, i enlighet med relevant artikel i fördragen, beträffande rättsaktens tillämplighet.

–   ”Utfärdad i/Utfärdat i …” följt av dagen för undertecknandet av rättsakten.

–   Formuleringen ”På Europaparlamentets vägnar Ordförande”, ”På rådets vägnar Ordförande” med namnet på talmannen och namnet på ordföranden i rådet vid tidpunkten för antagandet av rättsakten infört före ordet ”Ordförande”.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy