Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XV.   Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

1.   Културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а) подобряването на познаването и разпространението на културата,
б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2.   Образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3.   Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4.   Политиката за младежта;

5.   Развитието на политика в областта на спорта и отдиха;

6.   Информационната и медийната политика;

7.   Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

(1) Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност