Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

V LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
II    Arengukomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   Euroopa Liidu arengu- ja koostööpoliitika edendamine, rakendamine ja järelevalve, sealhulgas:

a)   kahepoolne ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumite raames toimuv poliitiline dialoog arengumaadega;
b)   abi arengumaadele ja koostöölepingud nendega, eriti järelevalve teostamine tulemusliku abi rahastamise üle ja tulemuste hindamine, sealhulgas seoses vaesuse kaotamisega;
c)   liikmesriikide poliitika ja liidu tasandil rakendatud poliitikavaldkondade vaheliste suhete seire;
d)   demokraatlike väärtuste, heade valitsemistavade ja inimõiguste edendamine arengumaades;
e)   poliitikavaldkondade sidususe rakendamine, seire ja edendamine arengupoliitika seisukohast;

2.   arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi raames tihedas koostöös liikmesriikide parlamentidega võetavad meetmed õigusaktide kavandamisel ja kontrollimisel ning kõik küsimused, mis on seotud humanitaarabi andmisega arenguriikidele ja nende toetamise poliitikaga;

3.   AKV-ELi partnerluslepingu küsimused ja suhted vastavate asutustega;

4.   ülemeremaade ja -territooriumidega seotud küsimused;

5.   parlamendi osalemine valimisvaatlusmissioonides, vajaduse korral koostöös teiste pädevate komisjonide ja delegatsioonidega.

Arengukomisjon koordineerib oma vastutusalasse kuuluvate parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika