Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
VII.   Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика включително условия на труд, социална сигурност, социално приобщаване и социална защита;

2.   Правата на работниците и служителите;

3.   Мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

4.   Европейския социален фонд;

5.   Политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;

6.   Свободното движение на работници и пенсионери;

7.   Социалния диалог;

8.   Всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;

9.   Отношенията с:

–   Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),
–   Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
–   Европейската фондация за обучение,
–   Европейската агенция за безопасност и здраве при работа,

както и отношенията с други съответни органи на Съюза и международни организации.

(1) Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност