Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XVI.   Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

2.   Тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

3.   По-доброто законотворчество и опростяването на правото на Съюза;

4.   Правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда на Европейския съюз;

5.   Актове на Съюза, които засягат правния ред на държавите членки, по-специално в областта на:

а) гражданското и търговското право,
б) дружественото право,
в) правото в областта на интелектуалната собственост,
г) процесуалното право;

6.   Мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

7.   Отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;

8.   Етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии - със съответните комисии;

9.   Устава на членовете на ЕП и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;

10.   Привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на ЕП;

11.   Организацията и статута на Съда на Европейския съюз;

12.   Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

(1) Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност