Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

V PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XVII.   Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   piliečių teisių, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugą Sąjungos teritorijoje, įskaitant mažumų apsaugą, kaip nustatyta Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

2.   priemones kovojant prieš visų formų diskriminaciją, išskyrus diskriminaciją dėl lyties arba diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje;

3.   teisės aktus dėl skaidrumo ir fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis;

4.   laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimą ir plėtrą, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, visų pirma:

a)   priemones, susijusias su asmenų atvykimu ir judėjimu, prieglobsčiu, migracija,
b)   priemones, susijusias su integruotu išorės sienų valdymu,
c)   priemones, susijusias su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, įskaitant terorizmą, ir esmines bei procedūrines priemones, susijusias su nuoseklesnio Sąjungos požiūrio į baudžiamąją teisę plėtojimą;

5.   Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europolą, Eurojustą, Europos policijos kolegiją (Cepol), Europos prokuratūrą ir kitas toje pat srityje veikiančias įstaigas ir agentūras;

6.   akivaizdžios rizikos, kada valstybė narė gali rimtai pažeisti visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika