Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XII.   Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

1.   Функционирането и развитието на политиката на Съюза в областта на регионалното развитие и сближаването съгласно установеното в Договорите;

2.   Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;

3.   Оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване;

4.   Координацията на структурните инструменти на Съюза;

5.   Градското измерение на политиката на сближаване;

6.   Най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество;

7.   Отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

(1) Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност