Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 14 : Временно председателство (1)

1.   Заседанието, предвидено в член 146, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели, определени по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях — от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.

2.   Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция по силата на параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия в съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, повдигнат под неговото председателство, се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

(1) Член 14 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 204, параграф 3).
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност