Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2 : UPPDRAG

Artikel 14 : Tillfällig ordförande (1)

1.   Vid det sammanträde som avses i artikel 146.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, en av de avgående vice talmännen – som bestäms i enlighet med deras rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till dess att en talman valts.

2.   När en ledamot med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller behörighetsprövning enligt artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör behörighetsprövning och som tas upp när den ledamoten leder sammanträdet ska hänvisas till ansvarigt utskott.

(1) Artikel 14 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 204.3).
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy