Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 15 : Кандидатури и общи разпоредби (1)

1.   Председателят се избира с тайно гласуване, а след това се избират и заместник-председателите и квесторите в съответствие с член 180а.

Кандидатури се издигат със съгласието на номинираните лица и могат да бъдат издигани само от политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг. Преди всяко гласуване могат да бъдат издигнати нови кандидатури.

Ако броят на издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат запълнени, кандидатите се избират чрез акламация, освен ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг, не поискат тайно гласуване.

В случай на единен вот за повече от една висша мандатна длъжност бюлетината се счита за валидна, ако са били подадени повече от половината от наличните гласове.

2.   При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на различните политически възгледи, както и равновесие между половете и географско равновесие.

(1) Член 15 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 204, параграф 3)
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност