Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ I : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 2 : POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 15 : Kandydatury i przepisy ogólne (1)

1.   Przewodniczący, a następnie wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 180a.

Kandydatury zgłasza się za zgodą zainteresowanych, przy czym kandydaturę może zgłosić jedynie grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg. Przed każdą turą głosowania można zgłaszać nowe kandydatury.

Jeżeli liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do obsadzenia, kandydatów wybiera się przez aklamację, chyba że posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie osiągającej co najmniej wysoki próg wystąpią o głosowanie tajne.

W przypadku gdy w jednym głosowaniu musi zostać wybrany więcej niż jeden poseł pełniący stanowisko w Parlamencie, karta do głosowania jest ważna jedynie wówczas, gdy oddano ponad połowę dostępnych głosów.

2.   Podczas wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji opcji politycznych, a także równowagi płci i równowagi geograficznej.

(1) Artykuł 15 stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 204 ust. 3).
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności