Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2 : UPPDRAG

Artikel 15 : Nomineringar och allmänna bestämmelser (1)

1.   Talmannen ska väljas genom sluten omröstning, och därefter vice talmännen och kvestorerna, i enlighet med artikel 180a.

Ingen får nomineras utan att ha gett sitt godkännande, och nomineringar får endast göras av en politisk grupp eller av ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet. Nya nomineringar får lämnas in före varje omröstning.

Om antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser, ska kandidaterna väljas med acklamation, såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet begär sluten omröstning.

Om ett enda val omfattar fler än ett uppdrag ska valsedeln anses giltig endast om mer än hälften av de tillgängliga rösterna har avgetts.

2.   Vid val av talman, vice talmän och kvestorer bör hänsyn tas till behovet av en övergripande rättvis representation av politiska åsiktsriktningar, rättvis könsfördelning och geografisk balans.

(1) Artikel 15 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 204.3).
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy