Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 3 : ОРГАНИ И ФУНКЦИИ

Член 25 : Функции на Бюрото

1.   Бюрото изпълнява функциите, възложени му с настоящия Правилник за дейността.

2.   Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, свързани с вътрешната организация на Парламента, неговия секретариат и органи.

3.   Бюрото взема финансови, организационни и административни решения по въпроси, отнасящи се до членовете на ЕП, по предложение на генералния секретар или на политическа група.

4.   Бюрото взема решения по въпроси, свързани с провеждането на заседанията.

5.   Бюрото приема разпоредбите по член 35 относно независимите членове на ЕП.

6.   Бюрото определя щатното разписание на Генералния секретариат на Парламента и приема правилници относно административното и финансовото положение на длъжностните лица и другите служители.

7.   Бюрото съставя предварителен проект на бюджетна прогноза на Парламента.

8.   Бюрото приема насоки за дейността на квесторите и може да изиска от тях да извършат определени задачи.

9.   Бюрото е органът, който дава разрешение за провеждане на заседания или командировки на комисиите извън обичайните работни места, за изслушвания, както и за проучвателни и констативни пътувания на докладчиците.

Когато е дадено разрешение за провеждане на такива заседания и срещи или командировки, езиковият режим се определя в зависимост от Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, приет от Бюрото. Същият член се прилага по отношение на делегациите.

10.   Бюрото назначава генералния секретар в съответствие с член 222.

11.   Бюрото определя правилата за прилагане относно статута и финансирането на политическите партии и фондации на европейско равнище.

12.   Бюрото определя правилата относно обработката на поверителна информация от Парламента и неговите органи, лицата на мандатна длъжност и другите членове на ЕП, като взема под внимание всяко междуинституционално споразумение, сключено по този въпрос. Посочените правила се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

13.   Председателят и/или Бюрото могат да възлагат на един или повече от членовете на Бюрото общи или специални задачи от компетентността на председателя или на Бюрото. Едновременно с възлагането се определят и начините и средствата за тяхното изпълнение.

14.   Бюрото посочва двама заместник-председатели, на които се възлага осъществяването на връзките с националните парламенти.

15.   Бюрото посочва заместник-председател, на когото се възлага осъществяването на структурирани консултации с европейското гражданско общество по важни теми.

16.   Бюрото отговаря за прилагането на Устава на членовете на Европейския парламент и взема решения за размера на надбавките въз основа на годишния бюджет.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност