Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Άρθρο 25 : Καθήκοντα του Προεδρείου

1.   Το Προεδρείο ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο εν λόγω Κανονισμός.

2.   Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση του Κοινοβουλίου, τη γραμματεία του και τα όργανά του.

3.   Το Προεδρείο ρυθμίζει τα οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν τους βουλευτές, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα ή πολιτικής ομάδας.

4.   Το Προεδρείο ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων.

5.   Το Προεδρείο εγκρίνει τις διατάξεις περί μη εγγεγραμμένων που προβλέπει το άρθρο 35.

6.   Το Προεδρείο καταρτίζει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την υπηρεσιακή και οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού.

7.   Το Προεδρείο καταρτίζει το προσχέδιο της κατάστασης των προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου.

8.   Το Προεδρείο εγκρίνει τις οδηγίες για τους Κοσμήτορες και μπορεί να τους ζητήσει να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα.

9.   Το Προεδρείο είναι το αρμόδιο όργανο για την παροχή έγκρισης διεξαγωγής συνεδριάσεων ή αποστολών επιτροπών εκτός των συνήθων τόπων εργασίας, ακροάσεων, καθώς και ταξιδιών μελέτης και ενημέρωσης που πραγματοποιούν οι εισηγητές.

Εφόσον εγκρίνεται η διεξαγωγή των συνεδριάσεων ή συναντήσεων ή αποστολών αυτών, το γλωσσικό καθεστώς τους καθορίζεται με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Πολυγλωσσία που έχει εγκριθεί από το Προεδρείο. O ίδιος κανόνας ισχύει και για τις αντιπροσωπείες.

10.   Το Προεδρείο διορίζει το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 222.

11.   Το Προεδρείο καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής των ρυθμίσεων που διέπουν τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

12.   Το Προεδρείο θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών από το Κοινοβούλιο και τα όργανά του, τους αξιωματούχους και άλλους βουλευτές, λαμβάνοντας υπόψη οιαδήποτε διοργανική συμφωνία έχει συναφθεί επί των θεμάτων. Οι εν λόγω κανόνες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13.   Ο Πρόεδρος ή/και το Προεδρείο μπορούν να αναθέσουν σε ένα ή περισσότερα μέλη του Προεδρείου γενικά ή ειδικά καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου ή/και του Προεδρείου. Συγχρόνως, καθορίζονται οι όροι άσκησης των εν λόγω καθηκόντων.

14.   Το Προεδρείο ορίζει δύο αντιπροέδρους στους οποίους ανατίθεται η εποπτεία των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια.

15.   Το Προεδρείο ορίζει έναν αντιπρόεδρο στον οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή δομημένου διαλόγου με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών σχετικά με μείζονα θέματα.

16.   Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Καθεστώτος των Bουλευτών και αποφασίζει για το ύψος των αποδοχών με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου