Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
3. FEJEZET : SZERVEK ÉS FELADATOK

25. cikk : Az Elnökség feladatai

1.   Az Elnökség ellátja az ezen eljárási szabályzat által ráruházott feladatokat.

2.   Az Elnökség meghozza a Parlament belső szervezeti felépítését, Főtitkárságát és szerveit érintő pénzügyi, szervezeti és igazgatási határozatokat.

3.   Az Elnökség a főtitkár vagy valamely képviselőcsoport javaslatára a képviselőket érintő ügyekben pénzügyi, szervezeti és igazgatási határozatokat hoz.

4.   Az Elnökség határozatokat hoz az ülések lebonyolításával kapcsolatos ügyekben.

5.   Az Elnökség fogadja el a 35. cikkben említett, a független képviselőket érintő rendelkezéseket.

6.   Az Elnökség meghatározza a Parlament Főtitkárságának létszámtervét, és megállapítja a tisztviselők és egyéb alkalmazottak igazgatási és pénzügyi helyzetére vonatkozó rendelkezéseket.

7.   Az Elnökség elkészíti a Parlament előzetes költségvetési tervezetét.

8.   Az Elnökség elfogadja a quaestoroknak szóló iránymutatásokat, és bizonyos feladatok elvégzésére kérheti fel őket.

9.   Az Elnökség engedélyezi a munkavégzés szokásos helyétől eltérő helyen tartandó bizottsági üléseket vagy kiküldetéseket, a meghallgatásokat és az előadók számára a tanulmány- és tényfeltáró utakat.

Az ilyen ülések vagy kiküldetések engedélyezése esetén a nyelvhasználati szabályokat az Elnökség által elfogadott többnyelvűségi magatartási kódex alapján kell meghatározni. A küldöttségekre ugyanez a szabály vonatkozik.

10.   Az Elnökség a 222. cikk alapján kinevezi a főtitkárt.

11.   Az Elnökség megállapítja az európai szintű politikai pártokra és alapítványokra irányadó szabályok végrehajtási rendelkezéseit és finanszírozásuk szabályait.

12.   Az Elnökség szabályokat állapít meg a bizalmas információknak a Parlament és annak szervei, a tisztséget betöltő személyek és más parlamenti képviselők által történő kezelésére vonatkozóan, figyelembe véve az e témákban megkötött intézményközi megállapodásokat. Ezen szabályokat ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

13.   Az Elnök és/vagy az Elnökség megbízhatja az Elnökség egy vagy több tagját az Elnök és/vagy az Elnökség hatáskörébe tartozó általános vagy különös feladatokkal. Ezzel egyidejűleg meg kell határozni e feladatok végrehajtásának módját is.

14.   Az Elnökség kijelöl két alelnököt, akiket megbíz a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartás megvalósításával.

15.   Az Elnökség kijelöl egy alelnököt, akit megbíz az európai civil társadalommal a főbb témákról folytatott strukturált konzultáció megvalósításával.

16.   Az Elnökség felelős a képviselői statútum alkalmazásáért és az éves költségvetés alapján megállapítja a juttatások összegét.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat