Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 3 : ORGANEN EN TAKEN

Artikel 25 : Taken van het Bureau

1.   Het Bureau vervult de hem overeenkomstig dit Reglement toegewezen taken.

2.   Het Bureau neemt financiële, organisatorische en administratieve beslissingen over aangelegenheden die de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen.

3.   Het Bureau neemt op voorstel van de secretaris-generaal of een fractie financiële, organisatorische en administratieve beslissingen over aangelegenheden die de leden betreffen.

4.   Het Bureau regelt het verloop van de vergaderingen.

5.   Het Bureau stelt de in artikel 35 bedoelde bepalingen betreffende de niet-fractiegebonden leden vast.

6.   Het Bureau stelt het organigram van het secretariaat-generaal vast, alsmede de regelingen betreffende de administratieve en financiële positie van de ambtenaren en andere personeelsleden.

7.   Het Bureau stelt het voorontwerp van begrotingsraming van het Parlement op.

8.   Het Bureau stelt de richtlijnen voor de quaestoren vast en kan hen verzoeken bepaalde taken te vervullen.

9.   Het Bureau is de bevoegde autoriteit voor het verlenen van toestemming voor commissievergaderingen of -missies buiten de gewone vergaderplaatsen, hoorzittingen, alsook studie- en informatiereizen van rapporteurs.

Als voor dergelijke vergaderingen of missies toestemming is verleend, wordt de daarvoor geldende talenregeling vastgesteld op basis van de door het Bureau goedgekeurde Gedragscode meertaligheid. Dezelfde regel is van toepassing op delegaties.

10.   Het Bureau benoemt de secretaris-generaal overeenkomstig artikel 222.

11.   Het Bureau stelt de uitvoeringsbepalingen vast betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen en stichtingen op Europees niveau.

12.   Het Bureau stelt regels vast inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Parlement en zijn organen, functionarissen en andere leden, en houdt daarbij rekening met alle interinstitutionele akkoorden die met betrekking tot dergelijke kwesties zijn gesloten. Deze regels worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

13.   De Voorzitter en/of het Bureau kunnen aan een of meer leden van het Bureau algemene of specifieke taken opdragen die tot de bevoegdheden van de Voorzitter en/of het Bureau behoren. Tegelijkertijd wordt bepaald op welke wijze deze taken moeten worden uitgevoerd.

14.   Het Bureau benoemt twee ondervoorzitters, die worden belast met het onderhouden van de betrekkingen met de nationale parlementen.

15.   Het Bureau benoemt een ondervoorzitter, die wordt belast met het organiseren van een gestructureerde dialoog met het Europees maatschappelijk middenveld over hoofdpunten van beleid.

16.   Het Bureau is bevoegd voor de toepassing van het Statuut van de leden en beslist over de hoogte van de toelagen op basis van de jaarlijkse begroting.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid