Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ I : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 32 : Σύσταση και διάλυση των πολιτικών ομάδων

1.   Οι βουλευτές μπορούν να συγκροτήσουν ομάδες ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση.

Το Κοινοβούλιο δεν χρειάζεται κανονικά να εκτιμήσει την πολιτική συγγένεια των μελών πολιτικής ομάδας. Όταν βουλευτές σχηματίζουν πολιτική ομάδα βάσει της παρούσας διάταξης του Κανονισμού, οι εν λόγω βουλευτές αποδέχονται εξ ορισμού ότι έχουν συγγενή πολιτική τοποθέτηση. Μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές δεν το αποδέχονται, το Κοινοβούλιο πρέπει να εκτιμήσει εάν η συγκρότηση της ομάδας είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού.

2.   Κάθε πολιτική ομάδα απαρτίζεται από βουλευτές που έχουν εκλεγεί στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση πολιτικής ομάδας είναι είκοσι πέντε.

3.   Εάν ο αριθμός των μελών μιας ομάδας μειωθεί κάτω από ένα από τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια, ο Πρόεδρος, κατόπιν συμφωνίας της Διάσκεψης των Προέδρων, μπορεί να της επιτρέψει να συνεχίσει να υφίσταται έως την επόμενη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

-   τα μέλη εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο τουλάχιστον των κρατών μελών·

-   η ομάδα υφίσταται επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Ο Πρόεδρος δεν εφαρμόζει την παρούσα παρέκκλιση όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούν την υπόνοια κατάχρησης.

4.   Κάθε βουλευτής μπορεί να ανήκει σε μία μόνο πολιτική ομάδα.

5.   Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

-   το όνομα της ομάδας,

-   μια πολιτική δήλωση που θα καθορίζει τους σκοπούς της ομάδας, και

-   τα ονόματα των μελών της και τη σύνθεση του Προεδρείου της.

Όλα τα μέλη της ομάδας δηλώνουν εγγράφως σε παράρτημα της εν λόγω δήλωσης πως έχουν την ίδια συγγενή πολιτική τοποθέτηση.

6.   Η δήλωση επισυνάπτεται στα πρακτικά της περιόδου συνόδου κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώνεται η σύσταση της πολιτικής ομάδας.

7.   Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη σύσταση των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση έχει αναδρομική νομική ισχύ από τη στιγμή κατά την οποία η ομάδα κοινοποίησε τη σύστασή της στον Πρόεδρο, σε συμφωνία με το παρόν άρθρο.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης τη διάλυση των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση έχει νομική ισχύ από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η πολιτική ομάδα παύει να πληροί τις προϋποθέσεις ύπαρξής της.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου