Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43 : Ενημέρωση και πρόσβαση του Κοινοβουλίου στα έγγραφα

1.   Καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του ζητούν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις προτάσεις νομοθετικών πράξεων υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για το Συμβούλιο και τις ομάδες εργασίας του.

2.   Κατά την εξέταση πρότασης νομοθετικής πράξης, η αρμόδια επιτροπή καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να την κρατούν ενήμερη σχετικά με την πορεία της πρότασης στα πλαίσια του Συμβουλίου και των ομάδων εργασίας του, ιδίως όσον αφορά τυχόν συμβιβασμούς οι οποίοι θα επιφέρουν ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής πρότασης, ή για την πρόθεση του συντάκτη να αποσύρει την πρότασή του.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου