Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 43 : Prístup k dokumentom a poskytovanie informácií Parlamentu

1.   Počas legislatívneho postupu Parlament a jeho výbory vyžadujú prístup ku všetkým dokumentom týkajúcim sa návrhov legislatívnych aktov za rovnakých podmienok, aké má Rada a jej pracovné skupiny.

2.   Pri skúmaní návrhu legislatívneho aktu gestorský výbor požiada Komisiu a Radu, aby ho priebežne informovali o pokroku dosiahnutom v súvislosti s týmto návrhom v Rade a jej pracovných skupinách, a najmä o každom prípadnom kompromise, ktorý by podstatným spôsobom zmenil pôvodný návrh, alebo o zámere autora vziať svoj návrh späť.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia