Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATIVNÍ PROCES - OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 48 : Legislativní postupy týkající se podnětů jiných orgánů než Komise nebo podnětů členských států

1.   Při projednávání podnětů jiných orgánů než Komise nebo podnětů členských států může příslušný výbor pozvat zástupce orgánů či těchto členských států, od nichž podnět pochází, aby svůj podnět představili na schůzi výboru. Zástupci členských států předkládajících podnět mohou být doprovázeni předsednictvím Rady.

2.   Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujme stanovisko nebo zda hodlá v brzké době předložit alternativní návrh. Jestliže Komise potvrdí, že stanovisko zaujme, nepřijme výbor svou zprávu, dokud neobdrží toto stanovisko nebo alternativní návrh.

3.   Pokud byly Parlamentu předloženy souběžně nebo v krátkém časovém odstupu dva nebo více návrhů Komise nebo jiného orgánu nebo členského státu se stejným legislativním záměrem, Parlament o nich vypracuje jedinou zprávu. V této zprávě příslušný výbor uvede, ke kterému textu předkládá pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní texty odkáže v legislativním usnesení.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí