Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 49 : Законодателни доклади

1.   Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за правнообвързващ акт, предлага на комисията процедурата, която да се следва.

2.   След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако опростената процедура по член 50 не се прилага, парламентарната комисия определя измежду  своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за правнообвързващ акт, освен ако това вече е било направено въз основа на член 47, параграф 3.

3.   Докладът на комисията съдържа:

(а)   изменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от автора и които не се подлагат на гласуване;

(б)   проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф 5;

(в)   по целесъобразност  — обяснителна част, включваща при необходимост финансова обосновка на обхвата на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка.

(г)   позоваване на оценката на въздействието, извършена от Парламента, ако има такава.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност