Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 49 : Νομοθετικές εκθέσεις

1.   Ο πρόεδρος της επιτροπής στην οποία έχει παραπεμφθεί νομικά δεσμευτική πράξη προτείνει στην επιτροπή την ακολουθητέα διαδικασία.

2.   Αφού λάβει απόφαση επί της ακολουθητέας διαδικασίας και εάν η απλοποιημένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 50 δεν τυγχάνει εφαρμογής, η επιτροπή ορίζει εισηγητή επί της προτάσεως νομικά δεσμευτικής πράξης μεταξύ των μελών της ή των μονίμων αναπληρωτών, εφόσον τούτο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί βάσει του άρθρου 47 παράγραφος 3.

3.   Η έκθεση της επιτροπής περιλαμβάνει:

(α)   τις ενδεχόμενες τροπολογίες επί της πρότασης, συνοδευόμενες, εάν τούτο κρίνεται απαραίτητο, από σύντομες αιτιολογήσεις οι οποίες γράφονται με την ευθύνη του συντάκτη και δεν αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας·

(β)   το νομοθετικό ψήφισμα, κατά το άρθρο 59 παράγραφος 5·

(γ)   αιτιολογική έκθεση, εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, δημοσιονομικού δελτίου στο οποίο αναλύονται οι ενδεχόμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκθεσης και η συμβατότητά της με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(δ)   εάν είναι διαθέσιμη, παραπομπή στην Εκτίμηση Επιπτώσεων του Kοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου