Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 2 : AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 49 : Tuarascálacha reachtacha

1.   Déanfaidh Cathaoirleach an choiste a ndéantar togra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí a tharchur chuige an nós imeachta a bheidh le leanúint a mholadh don choiste sin.

2.   Tar éis cinneadh a ghlacadh ar an nós imeachta a bheidh le leanúint, agus mura bhfuil feidhm ag an nós imeachta simplithe faoi Riail 50, déanfaidh an coiste rapóirtéir ar an togra le haghaidh gníomh atá ceangailteach ó thaobh dlí a cheapadh as measc a chomhaltaí nó a bhuanchomhaltaí ionaid mura mbeidh sé sin déanta cheana ar bhonn Riail 47(3).

3.   Áireofar na nithe seo i dtuarascáil an choiste:

(a)   leasuithe, más ann, ar an togra mar aon le réasúnuithe gearra, más cuí, ar réasúnaithe iad a mbeidh an t-údar freagrach astu agus nach ndéanfar vótáil orthu;

(b)   dréachtrún reachtach, i gcomhréir le Riail 59(5);

(c)   más cuí, ráiteas míniúcháin, lena n-áirítear, i gcás inar gá, ráiteas airgeadais ina suitear méid aon tionchair airgeadais a ghabhann leis an tuarascáil agus comhréireacht na tuarascála leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil;

(d)   más ann, tagairt don Mheasúnú Tionchair ag an bParlaimint.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais