Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
2. NODAĻA : PROCEDŪRA KOMITEJĀ

49. pants : Normatīvi ziņojumi

1.   Tās komitejas priekšsēdētājs, kurai nosūtīts juridiski saistoša akta priekšlikums, ierosina komiteju, kurai procedūra jāpiemēro.

2.   Kad ir pieņemts lēmums par to, kuru procedūru piemērot, un, ja nepiemēro vienkāršotu procedūru saskaņā ar 50. pantu, komiteja no pastāvīgo locekļu vai pastāvīgo aizstājēju vidus ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par juridiski saistoša akta priekšlikumu, ja vien referents jau nav iecelts, pamatojoties uz 47. panta 3. punktu.

3.   Komitejas ziņojumā iekļauj:

(a)   priekšlikuma  grozījumus,  ja  tādi  ir,  kam  vajadzības  gadījumā  pievieno  īsu pamatojumu, kuru sagatavo autors un par kuru nebalso;

(b)   normatīvās rezolūcijas projektu saskaņā ar 59. panta 5. punkta noteikumiem;

(c)   attiecīgā gadījumā paskaidrojumu, ja vajadzīgs — kopā ar finanšu pārskatu, kurā noteikta ziņojuma iespējamā finansiālā ietekme, ja tāda ir, un saderība ar daudzgadu finanšu shēmu;

(d)   norādi uz Parlamenta veiktu ietekmes novērtējumu, ja tāds ir.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika