Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 49 : Legislatívne správy

1.   Predseda výboru, ktorému bol pridelený návrh právne záväzného aktu, navrhne výboru ďalší postup.

2.   Po prijatí rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa neuplatní zjednodušený postup podľa článku 50, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh právne záväzného aktu, ak tak už neurobil na základe článku 47 ods. 3.

3.   Správa výboru obsahuje:

(a)   prípadné pozmeňujúce návrhy k návrhu, a ak je to vhodné, aj spolu so stručnými odôvodneniami, za ktoré je zodpovedný autor a o ktorých sa nehlasuje;

(b)   návrh legislatívneho uznesenia podľa článku 59 ods. 5;

(c)   ak je to vhodné, dôvodovú správu a v prípade potreby aj finančný výkaz o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom;

(d)   ak je k dispozícii, odkaz na posúdenie vplyvu, ktoré vypracoval Parlament.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia