Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 51 : Nelegislatívne správy

1.   Pri príprave nelegislatívnej správy výbor vymenuje spravodajcu spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov.

2.   Správa výboru obsahuje:

(a)   návrh uznesenia;

(b)   dôvodovú správu a v prípade potreby aj finančný výkaz o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom;

(c)   znenie návrhov uznesení, ktoré v nej majú byť zahrnuté podľa článku 133 ods. 7.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia