Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA II : LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
LUKU 2 : MENETTELYT VALIOKUNNISSA

54 artikla : Valiokuntien yhteistyömenettely

1.   Kun puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi annetaan toimivaltakysymys 201 a artiklan mukaisesti ja puheenjohtajakokous katsoo liitteen V perusteella, että asia kuuluu lähes tasavertaisesti kahden tai useamman valiokunnan toimivaltaan tai että asian eri näkökohdat kuuluvat kahden tai useamman eri valiokunnan toimivaltaan, sovelletaan 53 artiklaa sekä seuraavia lisämääräyksiä:

-   kyseiset valiokunnat sopivat aikataulusta yhdessä;

-   kyseiset esittelijät ja valmistelijat pitävät toisensa ajan tasalla ja pyrkivät pääsemään sopimukseen teksteistä, jotka kukin esittää valiokunnalleen, ja kannoistaan tarkistuksiin;

-   kyseisiä puheenjohtajia, esittelijöitä ja valmistelijoita sitoo hyvän ja vilpittömän yhteistyön periaate; he määrittelevät yhdessä, mitkä tekstin osat kuuluvat niiden yksinomaiseen tai jaettuun toimivaltaan, ja sopivat yhteistyönsä yksityiskohdista. Jos toimivallan jaossa ei päästä yhteisymmärrykseen, asia toimitetaan jonkin asianomaisen valiokunnan pyynnöstä puheenjohtajakokouksen käsiteltäväksi; puheenjohtajakokous voi ratkaista kysymyksen kunkin valiokunnan toimivallasta tai päättää, että sovelletaan 55 artiklan mukaista valiokuntien yhteiskokousmenettelyä; se tekee päätöksen 201 a artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja kyseisessä artiklassa vahvistetun määräajan kuluessa;

-   asiasta vastaava valiokunta hyväksyy yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan tarkistukset ilman äänestystä, kun ne koskevat asioita, jotka kuuluvat yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan; jos asiasta vastaava valiokunta ei kunnioita yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaista toimivaltaa, yhteistyöhön osallistuva valiokunta voi jättää tarkistuksia suoraan täysistunnon käsiteltäväksi; jos asiasta vastaava valiokunta ei hyväksy sellaisia asioita koskevia tarkistuksia, jotka kuuluvat asiasta vastaavan valiokunnan ja yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan jaettuun toimivaltaan, yhteistyöhön osallistuva valiokunta voi jättää nämä tarkistukset suoraan täysistunnon käsiteltäväksi;

-   jos ehdotusta käsitellään sovittelumenettelyssä, parlamentin valtuuskuntaan kuuluu myös kunkin yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan valmistelija.

Puheenjohtajakokouksen päätöstä soveltaa valiokuntien yhteistyömenettelyä sovelletaan kyseessä olevan menettelyn kaikissa vaiheissa.

”Asiasta vastaavan valiokunnan” asemaan liittyviä oikeuksia käyttää asian käsittelyä johtava valiokunta. Käyttäessään näitä oikeuksia sen on kunnioitettava yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan erikoisoikeuksia. Asian käsittelyä johtavan valiokunnan on etenkin noudatettava vilpittömän yhteistyön periaatetta aikataulun osalta ja kunnioitettava yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan oikeutta määrittää tarkistukset, jotka jätetään täysistunnon käsiteltäviksi sen yksinomaisen toimivallan alalla.

2.   Tässä artiklassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta asiasta vastaavan valiokunnan 99 artiklan mukaisesti hyväksymiin suosituksiin.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö