Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
3. NODAĻA : PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
2. IEDAĻA - OTRAIS LASĪJUMS

64. pants : Padomes nostājas paziņošana

1.   Padomes nostāju paziņo saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu tad, kad Parlamenta priekšsēdētājs par to paziņo plenārsēdē. Parlamenta priekšsēdētājs paziņo nostāju pēc tam, kad ir saņēmis visus dokumentus — nostāju, visas deklarācijas, kas ietvertas Padomes protokolos, kad tā pieņēma nostāju, iemeslus, kuri likuši Padomei to pieņemt, un Komisijas nostāju —, kuri ir pienācīgi iztulkoti visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Parlamenta priekšsēdētājs paziņo nostāju nākamajā sesijā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

Pirms nostājas paziņošanas Parlamenta priekšsēdētājs, apspriedies ar atbildīgās komitejas priekšsēdētāju vai referentu vai abiem, pārbauda, vai iesniegtais teksts patiešām ir Padomes nostājas teksts  pirmajā  lasījumā  un  vai  nav  jāņem  vērā  kāds  no  63. pantā  paredzētajiem  apstākļiem. Pretējā gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs, vienojoties ar atbildīgo komiteju un, ja iespējams, arī ar Padomi, meklē piemērotu risinājumu.

2.   Dienā, kad Parlamentam paziņo Padomes nostāju, uzskata, ka tā ir automātiski nodota komitejai, kura par jautājumu bija atbildīga pirmajā lasījumā.

3.   Šādu paziņojumu sarakstu publicē Parlamenta sēdes protokolā kopā ar atbildīgās komitejas nosaukumu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika