Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 64 : Predloženie pozície Rady

1.   Predloženie pozície Rady podľa článku 294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uskutoční tým, že ju predseda Parlamentu oznámi v Parlamente. Predseda Parlamentu vystúpi s oznámením po tom, ako mu boli doručené dokumenty obsahujúce pozíciu samotnú, všetky vyhlásenia zaznamenané v zápisniciach Rady pri prijímaní pozície, dôvody, ktoré viedli Radu k prijatiu svojej pozície, a pozíciu Komisie, riadne preložené do úradných jazykov Európskej únie. Predseda Parlamentu vystúpi s oznámením na schôdzi, ktorá nasleduje po doručení týchto dokumentov.

Predseda Parlamentu sa pred oznámením a po porade s predsedom gestorského výboru alebo so spravodajcom či s nimi obomi uistí, že doručený text je skutočne pozícia Rady v prvom čítaní a že nenastali okolnosti uvedené v článku 63. V opačnom prípade predseda Parlamentu spolu s gestorským výborom, a ak je to možné, so súhlasom Rady, hľadajú vhodné riešenie.

2.   Pozícia Rady sa dňom jej oznámenia v Parlamente považuje za automaticky pridelenú gestorskému výboru v prvom čítaní.

3.   Zoznam takýchto predložení sa uverejní v zápisnici z rokovania spolu s názvami gestorských výborov.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia