Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 65 : Predĺženie lehôt

1.   Na žiadosť predsedu gestorského výboru predseda Parlamentu predĺži lehoty v druhom čítaní v súlade s článkom 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Predseda Parlamentu oznámi Parlamentu každé predĺženie lehôt podľa článku 294 ods. 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez ohľadu na to, či k tomuto predĺženiu došlo z podnetu Parlamentu alebo Rady.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia