Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
3. PEATÜKK : SEADUSANDLIK TAVAMENETLUS
2. JAGU - TEINE LUGEMINE

Artikkel 69 : Nõukogu seisukoha kohta esitatud muudatusettepanekute lubatavus

1.   Nõukogu seisukoha muutmise ettepanekuid võivad parlamendile läbivaatamiseks esitada vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid.

2.   Nõukogu seisukoha kohta esitatud muudatusettepanek on lubatav ainult siis, kui see vastab artiklitele 169 ja 170 ning sellega taotletakse:

(a)   parlamendi poolt esimesel lugemisel vastu võetud seisukoha täielikku või osalist taastamist või

(b)   kompromissi saavutamist nõukogu ja parlamendi vahel või

(c)   nõukogu seisukoha selle osa muutmist, mis esimesele lugemisele esitatud ettepanekust puudus või mille sisu oli erinev, või

(d)   uue fakti või uue õigusliku olukorra arvessevõtmist, mis on ilmnenud või tekkinud pärast parlamendi seisukoha vastuvõtmist esimesel lugemisel.

Presidendi otsust tunnistada muudatusettepanek lubatavaks või jätta see lubatavaks tunnistamata ei saa vaidlustada.

3.   Kui pärast esimest lugemist on toimunud uued valimised, kuid artiklit 63 ei ole kohaldatud, võib president otsustada kaotada lõikes 2 toodud lubatavuse piirangud.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika