Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 3 : AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 2 - AN DARA LÉAMH

Riail 69 : Inghlacthacht leasuithe ar an seasamh ón gComhairle

1.   Féadfaidh an coiste freagrach, grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad leasuithe ar an seasamh ón gComhairle a chur síos lena mbreithniú sa Pharlaimint.

2.   Ní bheidh leasú ar an seasamh ón gComhairle inghlactha ach amháin i gcás ina bhfuil sé i gcomhréir le forálacha Riail 169 agus Riail 170 agus go bhféachtar leis an leasú sin:

(a)   leis an seasamh arna ghlacadh ag an bParlaimint ag a céad léamh a aisiriú go hiomlán nó go páirteach; nó

(b)   le comhréiteach a bhaint amach idir an Chomhairle agus an Pharlaimint; nó

(c)   le leasú a dhéanamh ar chuid de théacs seasaimh ón gComhairle nach raibh sa togra a cuireadh isteach ar an gcéad léamh, nó atá éagsúil ó thaobh inneachair de, leis an togra a cuireadh isteach ar an gcéad léamh; nó

(d)   Parlaiminte ar an gcéad léamh a chur san áireamh.le fíoras nua nó cúinse dlíthiúil nua atá tagtha chun cinn ó glacadh seasamh na

Ní fhéadfar lánrogha an Uachtaráin maidir lena dhearbhú go bhfuil leasú inghlactha nó neamh- inghlactha a cheistiú.

3.   Má bhí toghcháin nua ann ón tráth a rinneadh an chéad léamh, ach nár agraíodh Riail 63, féadfaidh an tUachtarán a chinneadh na srianta ar inghlacthacht atá leagtha síos i mír 2 a tharscaoileadh.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais