Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 69 : Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady

1.   Gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu na prerokovanie v Parlamente predložiť pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady.

2.   Pozmeňujúci návrh k pozícii Rady je prípustný, len ak je v súlade s článkami 169 a 170 a ak jeho cieľom je:

(a)   úplné alebo čiastočné obnovenie pozície prijatej Parlamentom v prvom čítaní alebo

(b)   dosiahnutie kompromisu medzi Radou a Parlamentom alebo

(c)   zmena časti textu pozície Rady, ktorá nebola zahrnutá v návrhu predloženom v prvom čítaní, alebo sa obsahom líši od uvedeného návrhu, alebo

(d)   zohľadnenie nového skutkového alebo právneho stavu, ktorý nastal od prijatia pozície Parlamentu v prvom čítaní.

Rozhodnutie predsedu Parlamentu o prípustnosti či neprípustnosti pozmeňujúceho návrhu je konečné.

3.   Ak sa v čase od prvého čítania konali nové voľby, avšak článok 63 sa neuplatnil, predseda Parlamentu môže rozhodnúť o výnimke z obmedzení týkajúcich sa prípustnosti uvedených v odseku 2.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia