Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 70 : Zvolanie Zmierovacieho výboru

Ak Rada informuje Parlament, že nemôže schváliť všetky pozmeňujúce návrhy Parlamentu k pozícii Rady, predseda Parlamentu sa dohodne s Radou na termíne a mieste prvej schôdze Zmierovacieho výboru. Lehota šiestich týždňov, v prípade predĺženia podľa článku 294 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ôsmich týždňov, začína plynúť odo dňa, keď sa výbor zíde po prvýkrát.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia