Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 78δ : Παρακολούθηση της θέσης του Κοινοβουλίου

1.   Κατά την περίοδο που ακολουθεί την έγκριση από το Κοινοβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου νομικά δεσμευτικής πράξης, ο πρόεδρος και ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση του σχεδίου πράξης εκ μέρους του Συμβουλίου, μεριμνώντας ιδίως ώστε να εξασφαλίζεται η πιστή τήρηση τυχόν δεσμεύσεων που ανέλαβαν το Συμβούλιο ή η Επιτροπή έναντι του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη θέση του. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής υποβάλλουν εκθέσεις στην επιτροπή σε τακτική βάση.

2.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν μαζί της το εν λόγω ζήτημα.

3.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να καταθέσει πρόταση ψηφίσματος με το οποίο να συνιστά στο Κοινοβούλιο:

-   να καλέσει την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της,

-   να καλέσει την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να ζητήσουν εκ νέου από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 78ε, ή να ζητήσει από την Επιτροπή να καταθέσει νέα πρόταση, ή

-   να αποφασίσει να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει αναγκαίο.

Η εν λόγω πρόταση ψηφίσματος εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου που ακολουθεί την έγκρισή της από την επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου