Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 3 : ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 5 - FÖRFARANDETS AVSLUTANDE

Artikel 78 : Undertecknande och offentliggörande av antagna rättsakter

Efter slutgranskning av den text som antagits i enlighet med artikel 193 och bilaga VII, och efter det att det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, ska rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren.

Efter undertecknandet av rättsakten ska parlamentets och rådets respektive generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy