Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 80 : Απλοποιημένη αναθεώρηση των Συνθηκών

1.   Σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 52 του Κανονισμού, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 48 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση η οποία περιλαμβάνει προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πλήρη ή μερική αναθεώρηση των διατάξεων του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Όταν ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επί προτάσεως για απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 79 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση ψηφίσματος μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση διατάξεων μόνον του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου