Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 80 : Zjednodušená revízia zmluvy

1.   V súlade s článkami 45 a 52 tohto rokovacieho poriadku môže gestorský výbor v súlade s postupom stanoveným v článku 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii predložiť Parlamentu správu obsahujúcu návrhy, adresované Európskej rade, na revíziu všetkých alebo časti ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení tretia časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa primerane uplatní článok 79 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku. V tomto prípade môže návrh uznesenia obsahovať návrhy zmien týkajúcich sa výlučne ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia