Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
5 SKYRIUS : KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

83 straipsnis : Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

1.   Parlamentas, gavęs specialųjį atsakingo komiteto pranešimą, parengtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius, gali:

(a)   balsuoti dėl pagrįsto pasiūlymo, kuriuo Taryba kviečiama veikti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalimi;

(b)   balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Komisija ar valstybės narės kviečiamos pateikti pasiūlymą, remiantis Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 2 dalimi;

(c)   balsuoti dėl pasiūlymo, kuriuo Taryba raginama veikti pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 3 dalį arba atitinkamai pagal 7 straipsnio 4 dalį.

2.   Visi Tarybos prašymai duoti pritarimą dėl pasiūlymo, pateikto pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, kartu su atitinkamos valstybės narės pastabomis paskelbiami Parlamentui ir vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu perduodami atsakingam komitetui. Parlamentas priima sprendimą atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, išskyrus skubos ir kitaip pateisinamus atvejus.

3.    Pagal  Sutarties  dėl  Europos  Sąjungos  veikimo  354 straipsnį  Parlamento sprendimams dėl pasiūlymų, nurodytų Darbo tvarkos taisyklių šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, priimti būtina dviejų trečdalių balsavusiųjų, kurie sudaro visų Parlamento narių daugumą, balsų dauguma.

4.   Pirmininkų sueigai davus leidimą, atsakingas komitetas gali pateikti lydintį pasiūlymą dėl rezoliucijos. Tame pasiūlyme dėl rezoliucijos išdėstoma Parlamento nuomonė dėl šiurkščių valstybės narės padarytų pažeidimų, dėl tinkamų priemonių, kurių reikia imtis, ir dėl tų priemonių keitimo ar atšaukimo.

5.    Atsakingas komitetas užtikrina, kad Parlamentas būtų išsamiai informuojamas arba, jei būtina, su juo būtų konsultuojamasi dėl tolesnių veiksmų po to, kai Parlamentas pagal 3 dalį davė savo pritarimą. Tarybos prašoma pranešti apie tolesnius veiksmus. Parlamentas, atsižvelgdamas į atsakingo komiteto pasiūlymą, parengtą gavus Pirmininkų sueigos leidimą, gali patvirtinti Tarybai skirtas rekomendacijas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika