Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článek 88 : Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu

1.   Jednotliví poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy k postoji Rady k návrhu rozpočtu v příslušném výboru.

Politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nebo výbor mohou předložit pozměňovací návrhy k postoji Rady k návrhu rozpočtu v Parlamentu.

2.   Pozměňovací návrhy musí být předloženy písemně, odůvodněny a podepsány jejich autory a musí u nich být uvedeno, ke které rozpočtové položce se vztahují.

3.   Předseda stanoví lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů.

4.   Příslušný výbor hlasuje o pozměňovacích návrzích před jejich projednáním v Parlamentu.

5.   O pozměňovacích návrzích předložených v Parlamentu, které příslušný výbor zamítl, se v Parlamentu může hlasovat, pouze pokud o to před uplynutím lhůty stanovené předsedou písemně požádá výbor nebo politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty. Tato lhůta nesmí být kratší než 24 hodiny před začátkem hlasování.

6.   Pozměňovací návrhy k odhadu příjmů a výdajů Parlamentu podobné návrhům, které již Parlament zamítl v době, kdy byl odhad výdajů sestavován, Parlament projedná pouze v případě kladného stanoviska příslušného výboru.

7.   Parlament hlasuje odděleně a v tomto pořadí:

-   o pozměňovacích návrzích k jednotlivým oddílům postoje Rady k návrhu rozpočtu

-   o návrhu usnesení týkajícího se návrhu rozpočtu.

Použije se však čl. 174 odst. 4 až 10.

8.   Články, kapitoly, hlavy a oddíly návrhu rozpočtu, k nimž nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, se považují za přijaté.

9.   V souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie se k přijetí pozměňovacích návrhů vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

10.   Pokud Parlament změní postoj Rady k návrhu rozpočtu, zašle se pozměněný postoj Radě a Komisi spolu s odůvodněním a zápisem z denního zasedání, na němž byly návrhy změn přijaty.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí