Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
6 SKYRIUS : BIUDŽETO PROCEDŪROS

88 straipsnis : Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

1.   Pavieniai Parlamento nariai gali pateikti Tarybos pozicijos dėl biudžeto projekto pakeitimus atsakingam komitetui.

Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba komitetas gali Parlamente pateikti Tarybos pozicijos dėl  biudžeto  projekto pakeitimus.

2.   Pakeitimai ir pakeitimų pagrindimai pateikiami raštu, jie turi būti pasirašyti autoriaus (-ių) ir turi būti nurodoma biudžeto eilutė, kuriai jie taikomi.

3.   Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą.

4.   Atsakingas komitetas balsuoja dėl pakeitimų prieš juos svarstant Parlamente.

5.   Dėl Parlamentui pateiktų pakeitimų, kuriuos atmetė atsakingas komitetas, gali būti balsuojama tik tuo atveju, jei prieš pasibaigiant Parlamento pirmininko nustatytam terminui to raštu prašo komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius. Tas terminas negali būti trumpesnis kaip 24 valandos iki balsavimo pradžios.

6.   Parlamento sąmatos pakeitimus, panašius į tuos, kurie Parlamento jau buvo atmesti, kai buvo rengiama sąmata, Parlamentas svarsto tik tuo atveju, jei atsakingas komitetas pateikia teigiamą nuomonę.

7.   Parlamentas paeiliui balsuoja dėl:

-   Tarybos pozicijos dėl biudžeto projekto pakeitimų pagal skirsnius,

-   pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl biudžeto projekto.

Tačiau yra taikomos 174 straipsnio 4–10 dalys.

8.   Biudžeto projekto straipsniai, skyriai, antraštinės dalys ir skirsniai, dėl kurių nebuvo pateikta pakeitimų, laikomi priimtais.

9.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c punktą, pakeitimams patvirtinti būtina visų Parlamento narių balsų dauguma.

10.   Jei Parlamentas iš dalies pakeitė Tarybos poziciją dėl biudžeto projekto, ši pozicija kartu su pagrindimu ir plenarinio posėdžio, kuriame pakeitimai buvo priimti, protokolu perduodama Tarybai ir Komisijai.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika